INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİL ÖĞRETİMİNDE METİN UYARLAMA: PEYAMİ SAFA’NIN MİŞON’UN DEFİNESİ ÖYKÜSÜNÜN A2 SEVİYESİNE UYARLANMASI
(TEXT ADAPTATION IN FOREIGN-LANGUAGE TEACHING: ADAPTATION OF PEYAMİ SAFA’S MİŞON’S TREASURE TO LEVEL A2 )

Author : Adem KUTLU  & Muammer NURLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 343-355
    


Summary

Dil öğretiminde başlangıç seviyesinden itibaren dikkat edilmesi gereken en temel hususlardan biri, anlamayı etkili kılacak olan okuma becerisi ve okumayı geliştirecek metinler ile yardımcı okuma kitaplarının etkililiğinin sağlanmasıdır. Edebi metinler, zengin dil hazinesini, hedef kültürü, sözcükten paragrafa kurgulanmış bağlamsal unsurları, dil yapılarını işleten bağlaşıklık ögelerini içerisinde barındırmaktadır. Bu metinlerin dil öğretiminde de kullanılması tüm bu zenginliklerden istifade edebilmeyi mümkün kılacaktır. Dil öğretiminde okuma çalışmaları diğer becerilerin edinimini de hızlandırmaktadır. Bu kapsamda okuma metinlerinin dil öğretiminde kullanılması istenmekte ancak özgün metinlerin ana dili konuşurları düşünülerek hazırlanması nedeniyle metinlerin dil öğretiminde kullanılmadan önce bilimsel veriler ışığında incelenmesi ve hedef seviye kazanımları dikkate alınarak uyarlanmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı, özellikle dil öğretiminde ve dili bütünleyen millî kültürün kullanılmasında önemli bir yere sahip olan Türk edebiyatı eserlerinin seviye uygun biçimde uyarlanarak yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasını sağlamaktır. Çalışmada Peyami Safa’nın Cingöz Recai serisindeki Mişon’un Definesi öyküsü Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ışığında, metin dil bilimsel ölçütler çerçevesinde uyarlanmıştır. Özgün metin bağlaşıklık unsurları çerçevesinde çözümlenmiş, seviye kazanımları ışığında incelenmiştir. Bağlaşıklık ölçütlerinin metin uyarlama sürecinde yol gösterici olduğu ve diğer becerilerin gelişimine de katkı sağladığı değerlendirilmiştir.Keywords
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Metin Uyarlama, Bağlaşıklık.

Abstract

One of the most essential points that should be considered in foreign-language teaching starting from the beginner level is making supplementary reading books effective through reading skills for an effective understanding and texts that improve reading. Literary texts contain rich linguistic treasure, target culture, contextual elements constructed from word to paragraph, and cohesive elements that operate linguistic structures. Employing such texts in foreign-language teaching would allow us to benefit from all these rich elements. Reading practices in teaching language also facilitates the acquisition of other skills. Therefore, using reading texts in foreign-language teaching is desired however, since authentic texts are created for native speakers, before using them in foreign-language teaching, they should be analyzed according to scientific data and accordingly, they should be adapted considering the target level achievements. This study aims at the adaptation of Turkish literature works, which are very important especially in language teaching and in using a national culture that complements the language, considering the target level to use them in teaching Turkish as a foreign language. This paper presents the adaptation of the story titled Mişon’s Treasure from the Cingöz Recai story series by Peyami Safa according to the Common European Framework of Reference for Languages and text linguistics criteria. The authentic text was analyzed according to the cohesive elements and examined considering target level achievements. It was suggested that cohesion criteria are guiding for text adaptation practices and also contributes to the development of other skills.Keywords
Teaching Turkish as a Foreign Language, Text Adaptation, Cohesion