INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(TRANSLATION OF EMOTIONAL SELF-AWARENESS SCALE INTO TURKISH AND EXAMINATION OF ITS PSYCHOMETRIC PROPERTIES )

Author : Arkun TATAR  ; Berra BEKİROĞLU; Behmen ÇELİKBAŞ; Hüdanur ÖZDEMİR; Revşan YAĞIZER; Fatih BATTAL; Gül Demet KURT; Zekeriya ÖREN & Melek ASTAR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1484-1493
1465    1425


Summary

Duygusal öz-farkındalık kavramı şizofreni, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, aleksitimi ve somatoform bozukluklar gibi psikiyatrik pek çok olgu açısından önemli bir yer teşkil etmesine rağmen, yapıyı ölçmek için Türkçe ölçüm araçlarının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Duygusal Öz-Farkındalık Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya kolay örnekleme yöntemiyle 16-66 yaşları arasında 445 kadın ve 242 erkek olmak üzere toplam 687 kişi katılmıştır. Test-tekrar test çalışması ise, 82’si kadın ve 23’ü erkek olmak üzere toplamda 105 kişinin katılımı ile yürütülmüştür. Beş alt boyut ve 33 maddeden oluşan Duygusal Öz-Farkındalık Ölçeği, öz bildirim türü bir ölçüm aracıdır. Bu çalışmada, test-tekrar test güvenirliği ve kriter bağıntılı geçerlik için Pearson Korelasyon Analizi, ölçeğin yapı geçerliliği için de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin genel toplamı için Cronbach Alfa içtutarlılık güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Tanıma, karar verme, iletişim, isimlendirme ve bağlamsallaştırma alt boyutları için hesaplanan güvenirlik katsayıları ise 0,44 ve 0,66 arasında değişmektedir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin, temel psikometrik özellikleri karşılayan bir yapıda olduğu gözlenmiş ve elde edilen sonuçlar ilgili alanyazındaki çalışmalar doğrultusunda tartışılmıştır.Keywords
duygusal farkındalık, duygusal öz-farkındalık, duygu, aleksitimi

Abstract

Despite the importance of emotional self-awareness, as it is related to emotional intelligence and plays a central role in psychiatric disorders such as schizophrenia, depression, post-traumatic stress disorder, alexithymia, and somatoform disorders, there remains a paucity of available instruments in Turkish for measuring the concept. As there is a recognized need, to this respect, in this study Emotional Self-Awareness Scale (ESAS), consisting of five subscales and 33 items, was translated into Turkish, and its psychometric properties were evaluated. The study was conducted in the form of a survey, using convenience sampling, with data being gathered from 445 females and 242 males, a total of 687 subjects, ranging in age from 16 to 66 years. The test-retest study was conducted with 82 females and 23 males, a total of 105 subjects. In order to examine the factor structure, confirmatory factor analysis was performed and the Pearson correlation coefficient was used to determine the test-retest reliability and the criterion validity. Reliability was calculated using Cronbach’s Alpha. The internal consistency coefficient for the entire scale was 0.87, and its subscales (recognition, decision making, communication, identification, and contextualization) ranged from 0.44 to 0.66. Taken together, results indicate that the scale has the required psychometric properties. The findings have been interpreted and discussed in line with those of previous studies.Keywords
emotional awareness, emotional self-awareness, emotion, alexithymia