INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GELECEKTE DÜNYAYI GELİŞMİŞ EKONOMİLER Mİ YÜKSELEN EKONOMİLER Mİ YÖNETECEK?
(WILL THE WORLD MANAGE IN THE FUTURE BY ADVANCED ECONOMIES OR RISING ECONOMIES? )

Author : Emek Aslı CİNEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 400-412
    


Summary

Küreselleşmeye bağlı hızlı değişim süreciyle birlikte dünya ticaretinin yönü ve yoğunlaştığı bölgeler de hızla farklılaşmıştır. 1990’lı yıllarda ekonomik büyüklükleri gelişmiş ülkelerin (Group of Seven-G7) yarısı kadar olan gelişmekte olan ülkeler (Emerging Economies-E7) günümüzde geleceğin ekonomik gücü olarak görülmektedir. Son çeyrek asırda E7 ülkelerinin (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika, Türkiye) birçoğunun G7 ülkeleriyle (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada) aralarındaki farkı kapatarak neredeyse aynı ekonomik büyüklüğe ulaştığı görülmektedir. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı E7 ülkelerinin 2050 yılında G7 ülkelerinin iki katı kadar ekonomik büyüklüğe ulaşabilecekleri öngörülmektedir. Bu ekonomiler, küresel konjonktürü şekillendiren, büyüme oranlarıyla küresel büyümeyi artıran, küresel çapta gereksinim duyulan ürünlerin büyük bir bölümünü tedarik eden, teknolojiyi iyi kullanan ve üreten bir konuma sahiplerdir. Çalışmanın amacını yükselen ekonomilerle gelişmiş ekonomileri ekonomik, demografik ve sosyolojik göstergeler açısından karşılaştırmak ve geleceğe gelişmiş ekonomilerin mi yoksa yükselen ekonomilerin mi yön vereceği hususunda değerlendirmede bulunmak oluşturmaktadır. Bu amaçla farklı kurumların resmi internet sitelerindeki söz konusu ülkelere ilişkin ekonomik, demografik ve sosyolojik verilerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda E7 ülkelerinin çoğunun farklı göstergeler açısından iyi bir performans sergilediği, bazı göstergelerde G7 ülkelerinden daha yüksek gelişme gösterdiği, bu performanslarını daha yüksek düzeye çıkarmaları durumunda gelecekte dünya ekonomisini şekillendirebilecekleri öngörüsünde bulunulmuştur.Keywords
Gelişmiş Ekonomiler, Yükselen Ekonomiler, Ekonomik Büyüme.

Abstract

Along with the rapid change process due to globalization, the direction of world trade and the regions where it concentrates, has rapidly changed. Developing countries (Emerging Economies-E7), whose economic size was half of the developed countries (Group of Seven-G7) in the 1990s, have started to be seen as the economic power of the future today. In the last quarter century, it is seen that most of the E7 countries (China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico, Turkey) have reached almost the same economic size by closing the gap with the G7(US, Germany, France, Britain, Italy, Japan, Canada) countries. E7 countries which also includes Turkey, are predicted to reach up to an economic size twice as big as G7 countries in 2050. These economies have a position that shapes the global conjuncture, increases global growth with their growth rates, supplies a large part of the globally needed products, uses and produces technology well.

The study aims to compare emerging economies with developed economies in terms of economic, demographic and sociological indicators and to evaluate whether developed economies or emerging economies will guide the future. For this purpose, economic, demographic and sociological data related to the said countries from the official websites of different institutions were used. As a result of the study, it was predicted that most of the E7 countries performed well in terms of different indicators, showed higher development in some indicators than the G7 countries, and if they increased their performance to a higher level, they could shape the world economy in the futureKeywords
Advanced Economies, Emerging Economies, Economic Growth.