INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EVALUATION OF SMALL SCALE CITY PARKS BASED ON ECOLOGICAL DESIGN CRITERIA
(EVALUATION OF SMALL SCALE CITY PARKS BASED ON ECOLOGICAL DESIGN CRITERIA )

Author : Serkan PALABIYIK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 388-399
    


Summary

Kentlerde özellikle son yıllarda yaşanan nüfus artışı ve yoğun yapılaşma, kent içi açık yeşil alanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu duruma karşı önlemler alınarak, kentsel doğal ve kültürel kaynaklarının sürdürülebilir kılınması zorunlu bir hale gelmiştir. Bu noktada çalışmaya konu olan ekolojik parklar, kentlilere doğa ile bütünleşme olanağı sağlamaları, parkın ölçeğine ve konumuna bağlı olarak park ve yakın çevresi için enerji ve kaynak tüketimini azaltılmaları, çevre dostu teknoloji kullanımını desteklemeleri gibi sağladıkları çok sayıdaki avantaj ile ön plana çıkmaktadır. Bu yönüyle ekolojik parkların kavramsal yapısının açıklandığı bu çalışma iki aşamada organize edilmiştir. İlk aşamada, küçük ölçekli kent parklarında kullanıcılar için kaliteli bir yaşam çevresi oluşturmada etkin olabilecek ekolojik tasarım kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise; araştırma alanında tespit edilen parkların, oluşturulan ekolojik tasarım kriterlerine göre yeterlilikleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ele alınan küçük ölçekli parkların ekolojik tasarım ilkelerine göre yetersiz bir planlama anlayışına göre organize edildikleri belirlenmiştir.



Keywords
Kentsel dönüşüm; Kent parkları; Komşuluk ünitesi parkları; Ekolojik değerlendirme.

Abstract

The population growth and dense housing in the cities, especially in recent years, pose a serious threat to open green spaces in the city. By taking measures against this situation, it has become necessary to make urban natural and cultural resources sustainable. At this point, the subject of the study, the ecological parks come to the forefront with the many advantages they provide, such as enabling urban residents to integrate with nature, reducing energy and resource consumption for the park and its vicinity depending on the size and location of the park, and supporting the use of environmentally friendly technologies. This study, in which the conceptual structure of ecological parks is explained, has been organized in two stages. In the first stage, it is aimed to determine the ecological design criteria that can be effective in creating a quality living environment for users in small-scale city parks. In the second stage; The qualifications of the parks determined in the research area were evaluated according to the ecological design criteria created. As a result, it was determined that the small-scale parks considered were organized according to ecological design principles and an inadequate planning appr.



Keywords
Urban transformation; Urban parks; Neighborhood parks; Ecological assessment