INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLKOKUL 3. SINIF ‘MADDENİN HALLERİ’ KONUSUNUN EĞİTSEL OYUNLA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TAKİP ET! İĞNELE!
(TEACHERS' VIEWS ABOUT TEACHING 'STATES OF MATTER' IN 3RD CLASS PRIMARY EDUCATION BY EDUCATIONAL GAME: FOLLOW! NEEDLE! )

Author : Ayşe ÇAKIR  & Orhan KARAMUSTAFAOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 539-553
    


Summary

Oyun, çocukların yaşamında önemli bir parçası olmakla birlikte kendilerini yetişkinlere ifade etmekte kullandıkları yollardan biridir. Çocuğa güçlükle öğretilen birçok konu, oyunlarla daha kolay öğretilebilir. Bu çalışmada, ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ‘Maddenin Halleri’ konusunun öğretimi için tasarlanan oyun ve eğitsel oyunlar hakkında öğretmen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sekiz farklı ilde derslere giren 10 sınıf öğretmeninden görüş alınmıştır. Öğretmenlere tasarlanan oyun önceden gönderilmiş ve incelemeleri istenmiş ve daha sonra kendileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak çalışma verileri elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen verilerden Takip Et! İğnele! isimli oyunun eğlenceli, öğrenme alanları kapsamında birçok beceriye hitap eden ve ilgili kazanımı karşıladığı anlaşılmış, öğretmenlerin eğitsel oyunlara derslerinde sıklıkla yer verdiği ve olumlu baktığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada eğitmenlere ve akademisyenlere tasarlanan oyunun oynatılması, oyunlarla öğretime yönelik hizmet-içi eğitimlerin düzenlenmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Eğitsel Oyunlar, Oyunla Öğretim, Fen Öğretimi, Maddenin Halleri, Öğretmen Görüşleri

Abstract

Although the play is an important part of children's lives, it is one of the ways they express themselves to adults. Many subjects that are hardly taught to children can be taught more easily with games. This study has been tried to determine teachers' views about the game and educational games designed for teaching the subject of "States of Matter" in the primary school 3rd grade science course curriculum. In this study, the phenomenology method, one of the qualitative research methods, was used. In the study, 10 classroom teachers who attended classes in eight different cities were consulted. The designed game was sent to the teachers in advance and they were asked to examine them, and then the study data were obtained through semi-structured interviews with them. The data were analyzed by content analysis. From the analyzed data Follow! Needle! It was understood that the game was named as entertaining, appealing to many skills within the scope of learning areas and meeting the relevant acquisition, it was concluded that teachers often included educational games in their lessons and looked positively. In the study, suggestions were made to instructors and academics such as playing the game designed and organizing in-service training for teaching with educational gamesKeywords
Educational Games, Teaching with Game, Science Teaching, States of Matter, Teachers’ Views