INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖZEL GÜVENLİK PROGRAMLARINDAKİ AKADEMİSYEN PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ
(REVIEW OF ACADEMICIAN PROFILES IN PRIVATE SECURITY PROGRAMS ABSTRACT )

Author : Seher UCKUN  ;Asiye YÜKSEL & C. Gazi UÇKUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 576-581
    


Summary

Çalışmanın amacı Türkiye’deki üniversitelerde özel güvenlik bölüm/programlarında görev yapan akademisyenlerin profilini ortaya çıkarmaktır. Üniversitelerde bu bölüm ve programlarda görev yapan öğretim elemanları bazı değişkenlere göre incelenmiştir. 47 üniversitede faaliyet gösteren özel güvenlik ve koruma programı öğretim elemanlarının akademik özgeçmişleri web ortamında incelenmiştir. Veriler nitel araştırma tekniği olan dokümantasyon incelemesi yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.

Yapılan analiz sonucuna göre erkek öğretim elemanının nicel olarak fazla olduğu tespit edilmiştir. Unvanlarına göre incelendiğinde ise öğretim görevlisi ünvanlı öğretim elemanlarının sayıca çok olduğu ve mezuniyetlerine göre yüksek lisans düzeyinde eğitim gören öğretim elemanı olduğu görülmüştür. Sadece devlet üniversitelerinde özel güvenlik ve koruma programlarının açıldığı ve eğitim verdiği görülmüştürKeywords
Özel Güvenlik, akademisyen, özel güvenlik programları

Abstract

The aim of this study special security departments at universities in Turkey / programs in which academics' task is to reveal the profile. Faculty members working in these departments and programs at universities were analyzed according to some variables. Academic CVs of private security and protection program faculty members operating in 47 universities were examined on the web. The data were obtained by conducting the documentation review, which is a qualitative research technique. The obtained data were subjected to content analysis.

According to the results of the analysis, it was determined that the number of male lecturers was quantitatively more. When examined according to their titles, it was seen that the number of lecturers with the title of the lecturer was high and there were lecturers studying at a graduate level according to their graduation. It has been observed that private security and protection programs are opened and given training only in state universitiesKeywords
Private Security, academic, private security programs