INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARI VE YASAL DÜZENLEMELER
(THE WORLD AND IN TURKEY OPEN BANKING PRACTICES AND LEGAL REGULATIONS )

Author : Levent SEZAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1512-1525
    


Summary

Bankacılık ve finans sektörünün yanı sıra, ekosistemdeki tüm alanlar birbirlerine girintili olarak yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadırlar. Finansal alanlarda yaşanan değişimlerin en önemli etkilerini fintek girişimleri üzerinde görmek mümkündür. Finansal piyasalarda faaliyet gösteren bankalar ve diğer finans kuruluşların veri paylaşım amacıyla açmış oldukları uygulama ara yüzlerini kullanan fintek girişimleri, yenilikçi iş modelleri ile karşımıza çıkmakta ve hem tüketicilerin hem de finansal kuruluşların hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Günümüzde para kavramı da değişim göstermektedir. Dijitalleşme eğiliminde olan parayla şirketler, bireyler ve toplumlar özelleştirilebilecek bir geleceğe doğru adım atmaktadırlar. Mobil iletişim dönemi ile birlikte birçok hizmet insanların ceplerine taşınmış, buna paralel olarak bankacılık sektörü de akıllı telefonlar vasıtayla taşınabilir hale gelmiştir. Finansal piyasalardaki yoğun rekabet ve iletişim dünyasının hızı bankaları, fintek girişimleri ile kuracakları işbirlikleri için yenilikçi ve hızlı yollar geliştirmeye sevk etmiştir. Bu girişimlerin talepleri de bankaların daha önce adım atmadıkları yeni bir alana girmesini mümkün kılmıştır. Bu alanın adı “Açık Bankacılık” olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada açık bankacılık kavramı ve nasıl işlediği, hukuki alt yapısına ilişkin dünyadan ve Türkiye’den örnekler verilmesi amaçlanmaktadır.Keywords
Bankacılık, Açık Bankacılık, Fintek, API

Abstract

In addition to the banking and finance sector, all areas in the ecosystem are indented with each other, opening the doors to a new world. It is possible to see the most important effects of the changes in financial areas on fintech enterprises. Using the application interfaces that banks and other financial institutions operating in financial markets have opened for data sharing, fintech initiatives come up with innovative business models and facilitate the lives of both consumers and financial institutions. Today, the concept of money is also changing. With money, which tends to be digitalized, companies, individuals, and societies are taking a step towards a future that can be privatized. With the era of mobile communication, many services have been brought into people's pockets, parallel to this, the banking sector has become portable via smartphones. The intense competition in financial markets and the speed of the communication world have prompted banks to develop innovative and fast ways to collaborate with fintech initiatives. The demands of these initiatives have made it possible for banks to enter a new area where they have not taken steps before. The name of this field is expressed as "Open Banking". In this study, the open banking concept and how it works aims to provide examples from the world and Turkey on the legal infrastructureKeywords
Banking, Open Banking, Fintek, API