INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HASTANE YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE MANAGEMENT STYLES OF HOSPITAL MANAGEMENT ON EMPLOYEES 'JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS )

Author : Anıl TOR  ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 696-722
    


Summary

Bu çalışmada hastane yöneticilerinin yöneticilik tarzlarının, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, İstanbul’daki hastane çalışanlarının yöneticilik tarzları algısının ve yöneticilik tarzlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin sosyo-demografik özellikler bağlamında incelenmesidir. Araştırma verileri, İstanbul’da hizmet veren hastanelerde çalışan 304 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda verilerin analizi neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda, yöneticilik tarzları algısının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Hastane Yöneticileri, Yöneticilik Tarzları, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

Abstract

In this study, the effects of management styles of hospital management on job satisfaction and organizational commitment of employees are investigated. The aim of the study is to examine the perception of management styles of hospital employees in Istanbul and the effect of their management styles on job satisfaction and organizational commitment in the context of socio-demographic characteristics. The research data were collected by a survey method with the participation of 304 people working in hospitals serving in Istanbul. As a result of the research, in line with the findings obtained as a result of the analysis of the data, it was concluded that the perception of management styles has a statistically positive effect on the job satisfaction and organizational commitment levels of the employees.Keywords
Hospital Managers, Management Styles, Job Satisfaction, Organizational Commitment