INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SCIENCE TEACHERS’ LEVEL OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND RESEARCH OF THEIR ATTITUDES TOWARD TO THE TECHNOLOGY
(FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) DÜZEYLERİ VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ )

Author : Asuman ALTUNOĞLU  & Ahmet Hakan HANÇER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 13
Page : 1536-1546
1154    660


Summary

Bu çalışanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin; teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini, teknolojiye yönelik tutumlarını, TPAB düzeylerinin ve teknolojiye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve TPAB düzeyleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görevli 188 fen bilimleri öğretmeni ile nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak amacı ile “TPAB ölçeği” ve “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB ölçeğinin tüm alt boyutlarında ve ölçek genelinde “iyi” düzeyde olduğu, teknolojiye yönelik tutumlarının ise “olumlu” olduğu görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB düzeylerine cinsiyet açısından bakıldığında; TPAB ölçeğinin genelinde ve TP, PB, TPB, TAB, PAB, TPAB alt boyutlarında erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farlılık olduğu görülmektedir. Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutum düzeylerinin değişimine cinsiyet açısından bakıldığında; kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB düzeyleri ve teknoloji tutumları arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, teknoloji tutumu, fen bilimleri öğretmenleri

Abstract

Aim of that study is to determine the level of science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPCK), their attitudes toward to the technology, level of their TPCK and whether their attitudes toward to technology become different or not in terms of various variables and to search the relation between the TPCK level and their attitudes toward to technology. This study was realized by using relational screening model which is one of the methods of quantitative research, with 188 science teachers working in different districts of Istanbul between the academic years of 2016 – 2017. In this study on purpose of collecting data ‘TPCK scale’ and Technological Attitude Scale were used. At the end of the study; all science teachers have been seen as ‘good’ at the all sub-dimensions and throughout of TPCK scale and they have been seen as positive at their attitude toward to technology. When examining TPCK level of science teachers in terms of sex, throughout the TPCK scale and at the sub-dimension of TK, PK, TPK, TCK, PCK, TPCK a significant variation is seen in favor of male teachers. When examining the science teachers’ level of attitude toward to technology in terms of sex; there is a significant variation in favor of female teacher. Between the science teachers’ TPCK level and their technological attitudes positively and a significant relation has been determined.Keywords
Technological pedagogical content knowledge, technological attitude, science teachers