INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KLİNİSYENLERİN KLİNİK LİDERLİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(A STUDY TO MEASURE CLINICIANS' PERCEPTIONS OF CLINICAL LEADERSHIP )

Author : Fuat KORKMAZER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 554-564
    


Summary

Bu çalışma sağlık çalışanlarının klinik liderlik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi kamuya bağlı bir hastanede çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 194 sağlık çalışanından oluşmuştur. Veri toplamada, Klinik Liderlik Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 istatistik programından yararlanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin analizinde nonparametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışmada katılımcıların 3’lü likert tipi bir ölçek olan ölçekten aldıkları puan ortalaması 2,49±0,29 olarak bulunmuştur. Ayrıca klinik liderlik algısının sosyo-demografik özelliklerine göre (kurumda çalışma süresi, unvan, liderlik ve klinik liderlik eğitimi alma) farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık profesyonellerinin klinik liderlik özelliklerini daha fazla geliştirmek için klinisyenlerin eğitim müfredatlarına liderlik ve klinik liderlik ile ilgili derslerin eklenmesi önerilmiştir. Ayrıca liderlik ile ilgili eğitim ve çalışmaların yapılması önerisinde bulunulmuştur.Keywords
Liderlik, Klinik Liderlik, Klinisyenler

Abstract

This study was conducted to determine the clinical leadership perceptions of healthcare professionals. The sample of the study consisted of 194 healthcare professionals working in a public hospital and agreeing to participate in the study. Clinical Leadership Scale was used in data collection. SPSS 21 statistics program was used to analyze the data obtained in the study. Since the data do not show a normal distribution, nonparametric tests were used in the analysis of the data. In the study, the average score obtained by the participants from the scale, which is a 3-point Likert type scale, was found to be 2.49 ± 0.29. In addition, it was determined that clinical leadership perception differs according to socio-demographic characteristics (duration of work in the institution, title, leadership and clinical leadership training) (p <0.05). In line with these results, it was recommended to add leadership and clinical leadership courses to the training curriculum of clinicians in order to further improve the clinical leadership characteristics of health professionals. In addition, training and studies related to leadership were suggestedKeywords
Leadership, Clinical Leadership, Clinicians