INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİHDAMININ İNCELENMESİ: 2000-2018 YILLARI
(INVESTIGATION OF TURKISH BANKING SECTOR EMPLOYMENT: 2000-2018 YEARS )

Author : Malik AHMADZADA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 66
Page : 441-450
    


Summary

Araştırmanın konusu olan “Türkiye Bankacılık Sektörü İstihdamının İncelenmesi: 2000-2018 Yılları” adlı çalışmada daha önce yapılmış tez, kitap, sunum, makale, internet kaynakları vb. çeşitli kaynaklar incelenmiş, İŞ-KUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) ve TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma bugünden geleceğe ilgili kurumların yapacağı uzun süreli işsizlere yönelik aktif istihdam politikalarına yarar sağlayabilecektir. Çalışmanın amacı, belirli teorik pozisyonları açıklığa kavuşturmak, işgücü piyasası mekanizmasının geliştirilmesi için yeni yönlerin bilimsel olarak kanıtlanması temelinde nüfusun istihdamını artırmak için spesifik metodolojik yaklaşımlar ve pratik öneriler geliştirmektir. Çalışmada 2000-2018 yıllarında bankacılık sektöründe istihdam durumunu incelemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Türkiye`de istihdamın analiz edilmesidir. Çalışmanın örneklemi ise bankacılık sektörü istihdamının incelenmesidir.Keywords
İstihdam, İşsizlik, Bankacılık Sektörü

Abstract

ABSTRACT

The subject of the article that "Turkey Banking Sector Investigation of Employment: Years 2000-2018" has previously conducted studies thesis, books, presentations, articles, weblinks and so on. Examined a variety of sources, public employment and TSI (Turkey Statistics Institute) data were utilized. The study will benefit from the active employment policies for the long-term unemployed by the relevant institutions from today to the future. The aim of the study is to clarify certain theoretical positions, to develop specific methodological approaches and practical suggestions to increase the employment of the population on the basis of scientific proof of new directions for the development of the labor market mechanism. The study, it is aimed to examine the employment situation in the banking sector between 2000-2018. The universe of the study is to analyze employment in Turkey. The sample of the study is to examine banking sector employment.Keywords
Employment, Unemployment, Banking Sector