INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PANDEMİ SÜRECİNDE ÇORUM İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİME BAĞLI OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN COVİD-19 ALGILARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE PERCEPTIONS OF COVID-19 IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF TEACHERS WORKING IN RELATION TO NATIONAL EDUCATION IN ÇORUM PROVINCE AND DISTRICT DURING THE PANDEMIC PROCESS )

Author : Şenol YAVUZ  ; Berna GÜR & Tuğrul YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 624-634
    


Summary

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization [WHO]) tarafından pandemi olarak ilan edilmesinde sebep olan Covid-19 virüsü, çalışma hayatının her iş kolunda çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışanları psikolojik olarak olumsuz etkilemesiyle beraber kamu ve özel sektörde hayatın durma seviyesine gelmesine yol açmıştır. Pandem süreci ile beraber iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi artmış, çalışanlara yönelik koruyucu sağlık muayeneleri önem kazanmıştır. Salgının önüne geçilmesi ve etkisinin azaltılması hijyen kurallarına uyulması ile mümkündür. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda yer alan 23.maddeye göre de ilave tedbirler alınmıştır.

Bu çalışma; Çorum İl Milli Eğitime bağlı il ve ilçelerde farklı türde okullarda görev yapan 134 öğretmenin, çeşitli değişkenlere bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden Covid-19 algı düzeyleri incelenmiştir. Öğretmenlerin demografik özelliklerini inceleyen ve Covid-19 algı düzeyini ölçen iki bölümden oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Öğretmenlerin ankete verdikleri cevaplar “IBM SPSS Statistics 22.0” programı ile istatiksel analizi yapılmış ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0,887 bulunmuştur. Bulunan değerin 0.8< α <1 aralığında olması araştırmanın çok güvenilir olduğunu kanıtlamaktadır. Çalışma sonucunda, Covid-19 algı düzeyinin öğretmenlerin yaşına, hizmet yılına ve kurumdaki görevine bağlı olarak değiştiğini, diğer etkenlere bağlı olmadığı sonucu çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan uygulamaların yerinde olduğunu ancak maske ve eldivenin koruyuculuğuna güvenemediklerini belirledik. Her okulda bir sağlık çalışanın bulunması gerektiğini düşündükleri ve Covid-19’un iş kazası mı yoksa meslek hastalığı olarak mı kabul edilmesinde bir kararsızlık olduğu sonucu çıkmıştır. Uzaktan eğitime devam edilmesi ve uzaktan eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin de verilmesi gerektiğini düşünmektedirler.Keywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Pandemi, Covid-19, Milli Eğitim, Çorum

Abstract

The Covid-19 virus, which emerged in China at the end of 2019 and caused it to be declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO), adversely affected the health of employees in every business line of working life. With its negative psychological impact on employees, it has led to a halt in life in the public and private sectors. With the pandemic process, the importance of occupational health and safety practices increased, and preventive health examinations for employees gained importance. Preventing the epidemic and reducing its effect is possible by following the hygiene rules. Additional measures have been taken according to the 23rd article of the Public Health Law No. 1593.

This work; Covid-19 perception levels were examined in terms of occupational health and safety depending on various variables in 134 teachers working in different types of schools in provinces and districts of Çorum provincial national education. A questionnaire study consisting of two parts was applied to examine the demographic characteristics of teachers and measure the covid-19 perception level. The statistical analysis of the answers given by the teachers to the questionnaire was made with the program "IBM SPSS Statistics 22.0" and the value of "Cronbach Alpha (α)" was found to be 0.887. The value found in the range of 0.8 <α <1 proves that the study is very reliable. As a result of the study, it was concluded that the level of perception of covid-19 changes depending on the age of teachers, years of service, and their position in the institution, and it does not depend on other factors. We have determined that the applications made in terms of occupational health and safety are in place, but they cannot trust the protection of masks and gloves. It has come to the conclusion that they think there should be a health worker in every school and there is indecision about whether Covid-19 is considered a work accident or an occupational disease. They think that it is necessary to continue distance education and to provide distance education and occupational health and safety training.Keywords
Occupational health and safety, Pandemic, Covid-19, National Education, Corum,