INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
(FINANCIAL AND MORAL COMPENSATION DUE TO THE BREAKDOWN OF ENGAGEMENT )

Author : Ahenk Çiçek GÜVENÇ  ; Gözde Canan TURAN & Buğrahan ERGÜN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 723-732
    


Summary

Toplumun temelini oluşturan ailenin kurulmasında ilk adımı nişanlanma oluşturmaktadır. Nişanlanmaya ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 118-123. Maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır. Nişanlamaya ilişkin hükümlere Medeni Kanun’da yer verilmesi nişanlanmanın hukuki bir ilişki olduğunu ve bu hukuki ilişkinin bazı hüküm ve sonuçlar doğuracağını açıkça göstermektedir. Birbirine evlenme vaadinde bulunarak nişanlanmış çiftlerin nişanlanmadan doğan birtakım hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Taraflar, nişanlanmadan doğan yükümlülüklere uymamaları halinde Türk Medeni Kanunu uyarınca çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. İşbu yaptırımlar kanunda nişanın bozulmasının sonuçları arasında sayılmıştır. Kanun koyucu nişanın bozulmasının sonuçlarını maddi tazminat, manevi tazminat ve hediyelerin geri verilmesi olarak hüküm altına almıştır. Bu bakımdan nişanlanmadan doğan yükümlülüklere uymayan taraf maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaktır.

Çalışmamızda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda nişanlanmaya ilişkin hükümler incelenerek nişanın bozulması halinde tarafların maddi ve manevi tazminat talep etme hakları, bu davaların şartları, tarafların ispat külfeti, görevli ve yetkili mahkemeler ve zamanaşımı hususlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Keywords
Aile Hukuku, Nişanlanma, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat

Abstract

Engagement is the first step in establishing a family, which is the foundation of society. The provisions on engagement are stipulated in Articles Turkish Civil Code No. 4721 118-123. Including the provisions on engagement in the Civil Code clearly shows that the engagement is a legal relationship and this legal relationship will have some provisions and consequences. Couples who are engaged by promising to marry each other have certain rights and obligations arising from the engagement. In the event that the parties fail to comply with the obligations arising from the engagement, they will face various sanctions in accordance with the Turkish Civil Code. In the law, these sanctions are counted among the consequences of the breakdown of engagement. In the law, the consequences in the event of the engagement being broken are stated as financial compensation, non-pecuniary damages and the return of gifts. For this reason, the party that does not comply with the obligations arising from the engagement will face the obligation to pay material and moral compensation. In our study, the provisions regarding the engagement in the Turkish Civil Code numbered 4721 are examined and the rights of the parties to demand material and moral compensation in case of breakdown of the engagement, the conditions of these cases, the parties' obligation to prove, authorized courts and statute of limitations are evaluated.Keywords
Family Law, Engagement, Financial Compensation, Spiritual Compensation.