INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONUŞMA HALKASI ÖĞRENME TEKNİĞİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SPEECH LEARNING CIRCUS TECHNIQU’S ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES )

Author : Murat TUNCER  & Mehmet TEMUR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 774-782
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, Konuşma Halkası Öğrenme Tekniğinin (KHÖT) yabancı dil öğrenimi üzerinde bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu araştırmada deneysel araştırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık sınıfında okuyan 50 katılımcı üzerinde beş haftalık sürede yürütülmüştür. Deneysel çalışmanın yürütüldüğü süreçte Past Perfect Continous ve Past Perfect Tense konuları işlenmiştir. Araştırmanın verileri uzman görüşü sonucunda son halini alan rubrikler yardımıyla elde edilmiştir. Elde edilen bu verilerin dağılımının normalliğini denetlemek amacı ile Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk Testlerinden yararlanılmıştır. Bunun yanında tek yönlü varyans analizi ve Ancova analizi ile deney ve kontrol grupları başarı ortalamaları karşılaştırılmıştır. Ancova analizi sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları Present Perfect Continious Tense puanları arasında anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenememiştir. Benzer şekilde cinsiyet açısından da Present Perfect Continious Tense puanları arasında anlamlı şekilde farklılaşma bulunmamıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular yabancı dil öğrenme sürecinde “Konuşma Halkası Öğrenme Tekniğinin’ kullanımı yabancı dil öğrenimi üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna karşın deney grubu başarı puanları nispeten kontrol grubundan daha yüksektir. Aynı bulgular cinsiyet değişkeni açısından da elde edilmiş, deney grubundaki kadın ve erkeklerin kontrol grubundaki kadın ve erkeklere oranla başarı puanları daha yüksek bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre konuşma halkası tekniği anlamlı fark yaratacak düzeyde etkili bulunmasa da kontrol grubu ile kıyaslandığında yabancı dil öğretimine alternatif bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Bu yöntemin yabancı dil derslerinde duyuşsal özelliklere (Tutum, ilgi, özyeterlik v.b.) ne ölçüde etki ettiği araştırılması gereken bir durum olarak önerilebilir.Keywords
Konuşma Halkası Öğrenme Tekniği, Yabancı Dil Öğrenimi, Past Perfect Continous Tense

Abstract

The main purpose of this study is to investigate whether there is any effect of using the Speech Circus Technique on Foreign Language Learning. This study is a quantitative and qualitative study. The study was carried out for five weeks on experimental B7 and controlled B8 classes of two groups, involving a total of 50 students who study at the Higher School of Foreign Languages of Inonu University in Malatya during the years of 2017-2018. The Unit’s chosen two tenses in Pre-intermediate level; Past Perfect Continuous Tense and Past Perfect Tense were targeted to be taught to 25 students of experimental group B7class by means of Speech Circus Teaching Technique but not implementing anything to the controlled group B8 class. But prior to anything, pretest and posttest were applied to both groups. Data were obtained from students by implementing pretest and posttest with authentic Experimental-Controlled Groups Research Designs (ECGRD). The obtained data were evaluated by means of grading from “a rubric” which was developed under the supporting views of an expert. Obtained grades were analyzed through SPSS statistical packet program and important findings were reached. In order to find the differences between figures of the experimental group for the Past Perfect Continuous Tense (PPCT) variable out of protest and post-test, the figures were processed through the Wilcoxon Analyze packet program and significant differences were observed (p<,05). Similarly, in order to find the differences between figures of the experimental group for Past Perfect Tense (PPT) variable out of pretest and post test, the figures were again processed through Wilcoxon Analyze packet and significant differences were observed (p< ,05) from that results too. In conclusion, It was observed that the effect of the Speech Circus Learning Technique using in Foreign Language Learning (FLL) is of great importance. Although this technique is not commonly used when the literal domain is surveyed, it can be suggested that most educators, multi-discipline teachers especially, English language practitioners should implement it into their English teaching classes.Keywords
Speech Circus Learning Technique, Foreign Languge Learning