INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

14-64 YAŞ ARASI BİREYLERİN COVİD-19 ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF COVID-19 IN INDIVIDUALS BETWEEN 14-64 YEARS: A METAPHOR ANALYSIS )

Author : Asiye DURSUN  & Özge GAMSIZ TUNÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 591-605
    


Summary

Bu çalışma, 14-64 yaş arasındaki bireylerin Covid-19 algılarının metafor analizi ile incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, yaşları 14 ile 64 arasında değişen farklı meslek gruplarından 57’si (%24.8) erkek, 173’ü (%75.2) kız/kadın; toplam 230 katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların 3 erkek, 13 kız olmak üzere toplam 16’sı 18 yaş altındadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve metafor formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen nitel bulgulara göre, 230 kişiden toplam 137 metafor elde edilmiştir. Covid-19 sürecine ilişkin metaforlar “belirsizlik” “çaresizlik”, “kısıtlama”, “kontrol edilemezlik”, “izolasyon”, “farkındalık”, “gelişim/dönüşüm”, “yeni yaşam biçimi”, “sınanma” olmak üzere dokuz kategori altında toplanmaktadır. Metaforların gerekçeleri incelendiğinde; katılımcıların kontrol edemedikleri belirsiz bir süreç içinde farklı duygu ve durumlarla baş etmeye çalıştıkları, çevrelerindeki bireyleri korumaya çalıştıkları görülmektedir. Bununla birlikte bu süreci olumlu değerlendirdikleri, gelişimleri ile ilgili çalışmalar yaptıkları ve farkındalıklar kazandıkları belirtilmektedirKeywords
Covid-19, Metafor, Ergen, Yetişkin.

Abstract

This study aims to examine the Covid-19 perceptions of individuals between the ages of 14-64 through metaphor analysis. In the study, there are a total of 230 participants, 57 (24.8%) male, 173 (75.2%) girls/ female, from different occupational groups aged between 14 and 64. A total of 16 of the participants, 3 boys and 13 girls, are under the age of 18. In the study, personal information form and metaphor form were used as data collection tools.  According to the qualitative findings obtained as a result of the research, a total of 137 metaphors were obtained from 230 people. It has been seen that the Covid-19 process metaphors are grouped under nine categories: “uncertainty”, “desperation”, “restriction”, “uncontrollability”, “isolation”, “awareness”, “development / transformation”, “new lifestyle”, “testing”. When the reasons for the metaphors are examined; It is observed that the participants try to cope with different emotions and situations in an uncertain process that they cannot control, and try to protect surrounding individuals. In addition, it is stated that they evaluate this process positively, work on their development and gain awarenessKeywords
Covid-19, Metaphor, Adolescent, Adult.