INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KARATAŞ TEKNE BALIKÇILIĞININ GENEL DURUMU
(THE GENERAL SITUATION OF KARATAŞ BOAT FISHERS )

Author : Mehmet KURT  ; Hakkı ŞENTÜRK; Filiz ŞENTÜRK & Nazmi ÖZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 611-623
    


Summary

Karataş tekne balıkçılarının demografik ve sosyo-ekonomik yapısı ile Karataş balıkçılığının mevcut durumunu öğrenmek, sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.

Araştırmanın oluşumunda bilimsel araştırma aşamalarından katılımlı gözlem, alan taraması, deneysel araştırma (görüşme ve anket) teknikleri uygulanmıştır. Adana ili Karataş ilçesinde 35 adet büyük ve 200 adet küçük olmak üzere toplam 235 balıkçı teknesi vardır. Çalışmamız tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 100 tekne balıkçısını kapsamaktadır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 istatistiksel paket programından yararlanılmıştır.

Karataş tekne balıkçılarının en büyük problemi satılamayan balıklardır. Bölgelerinde uygun depolama ve saklama imkânları olmadığı için avlanan balığın fiyatı piyasada o andaki taleple doğru orantılı oluşmaktadır. Bu durumun aşılabilmesi için balık saklama ve işleme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Karataş tekne balıkçılarına yapılacak desteklerle açık denizlerde diğer ülkelerle rekabet etme şansı oluşturulmalıdır. Bu şekilde ülkemizin kronik sorunlarından olan işsizlik için de mevcut istihdam kaynağı geliştirilmiş olacaktır. Açık deniz balıkçılığının gelişimi ile balıkçılarımıza yıl boyu avlanma imkânı sağlanmış olacaktır.

Su Ürünleri Fakülteleri ve balıkçılık üzerine araştırma yapan kurumlar ile balıkçılar arasında irtibat sağlanarak balıkçıların gelenekselden profesyonel avcılara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Keywords
Karataş, Tekne Balıkçıları, Kıyı Balıkçılığı, Balıkçılık

Abstract

The study is prepared in order to learn the demographic and socio-economic structure of Karataş boat fishermen and the current situation of Karataş fisheries, to identify their problems, and to offer possible solutions.

In the formation of the research, participatory observation, field survey, and experimental research techniques (interview and survey) were applied as scientific research stages. There are a total of 235 fishing boats, 35 large and 200 small, in the Karataş district of Adana province. The study includes 100 boat fishermen selected by random sampling. SPSS 25 statistical package program was used to analyze the data.

The biggest problem of the Karataş boat fishermen is the unsold fish. Since there are no suitable storage facilities in the region, the price of the fish is directly proportional to the current demand of the market. In order to overcome this situation, fish storage and processing techniques should be used. With the support to be made to the Karataş boat fishermen, the chance to compete with other countries on the open seas should be created. In this way, a source of employment will be provided for unemployment, which is one of the chronic problems of our country. With the development of open sea fishing, the fishermen will be able to hunt all year round. It should be ensured that fishermen are transformed from traditional to professional hunters by establishing liaison between faculties of aquaculture, research institutions, and the fishermenKeywords
Karataş, Boat Fishermen, Coastal Fishing, Fishing