INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 2000 – 2019 YILLARI İTİBARİYLE ALMIŞ OLDUKLARI DİSİPLİN CEZALARININ ANALİZİ
(ANALYSIS OF DISCIPLINARY PENALTIES RECEIVED BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS BETWEEN THE YEARS 2000 – 2019 )

Author : Meltem GÜL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 933-941
    


Summary

Muhasebe mesleğinde disiplin süreci 1989 yılında yayımlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na dayanmaktadır. Sonraki yıllarda da mesleğin itibarını koruma ve yükseltmeye yönelik adımlar atılmaya devam etmiştir. 2015 yılında yayımlanan 29435 sayılı Kanun’la Disiplin Yönetmeliği son şeklini almıştır. Meslek mensuplarına; uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma gibi disiplin cezaları verilebilmektedir.

Bu çalışmada Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinin (TÜRMOB) resmî web sitesinde yayımlanan 2000-2009 ve 2010-2019 dönemine ait faaliyet raporlarında yer alan disiplin kurul raporları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 2000-2009 döneminde meslek mensuplarına 1.249 disiplin cezası verilirken 2010-2019 döneminde meslek mensuplarına 2.414 disiplin cezası verilmiştir. Bu cezalar, ceza türlerine ve illere göre ele alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre meslek mensuplarına verilen disiplin cezası türleri arasında her iki dönem itibariyle farklılık gözlenmiştir. 2000-2009 döneminde en fazla geçici men cezası verilirken 2010-2019 döneminde en yaygın ceza türünün kınama olduğu görülmüştür. En fazla cezanın verildiği il ise her iki dönem itibariyle İstanbul’dur.

 

 

 Keywords
Muhasebe Mesleği, Etik, Disiplin Cezası

Abstract

The discipline process in the accountants’ profession is based on Law No. 3568 The Law Of Accounting Profession which is promulgated in 1989. In the following years, it has been continued to take steps for preserving and enhancing the reputation of the profession. The discipline regulation took its final form with the law numbered 29435, which was published in 2015. To the members of the profession; disciplinary penalties such as warning, condemnation, temporary suspension of professional activity, dismissal can be imposed.

In this study, the disciplinary board reports found in the annual reports of the period 2000-2009 and 2010-2019 of the Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey (TURMOB) published on the official website have been analyzed comparatively. Between 2000 and 2009, 1,249 disciplinary penalties were inflicted on professionals, while 2,414 disciplinary penalties were inflicted on professionals in the period 2010-2019. These penalties were analyzed as regards types of punishment and provinces. According to the data obtained as a result of the research, there was a difference between the types of disciplinary punishment inflicted on the professionals in both periods. While the most observed punishment type is temporary inhibition in the period of 2000-2009, the most common form of punishment was condemnation between 2010 and 2019. The province where the most punishment was given is Istanbul in both periods.Keywords
Accounting Profession, Ethics, Disciplinary Penalty