INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(EVALUATION OF TURKISH CUISINE CULTURE FROM THE PAST TO THE PRESENT )

Author : Yaşar ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 582-590
    


Summary

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk yemek kültürü, zengin yapısıyla dünyanın en iyi üçüncü mutfağı olarak değerlendirilmektedir. Orta Asya göçebe hayatıyla başlayan Türk mutfak kültürü, 5. yüzyıldan itibaren gelişme göstermeye başlamış; Selçuklu ve ardından gelen Osmanlı mutfağıyla birlikte en üst seviyesine ulaşmıştır. Türk kültürünün yayıldığı geniş coğrafik alan yemek kültürünün zenginleşmesinin arka planını oluşturmuştur. Bu çalışmada; Türk mutfak kültürünün yapısı, Orta Asya yemek kültürü, Selçuklu dönemi ve Osmanlı dönemi saray mutfağı ele alınmıştır. Türk mutfak kültürü üzerine yazılan kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında ayrıntılı bir literatür çalışması gerçekleştirilmiştirKeywords
Türk Mutfağı, Kültür, Tarihsel Gelişim Süreci

Abstract

Turkish cuisine culture, which has an important place in obtaining Turkish, is considered as the third best cuisine in the world with its rich structure. With the nomadic life of Central Asia, Turkish cuisine culture started to develop from the 5th century onwards; it has reached the top with the Seljuks and Ottoman cuisine that followed. The wide geographical area where Turkish production is spread has formed the background of the enrichment of food production. In this research; the structure of Turkish cuisine culture, Central Asian food culture, Seljuks period and Ottoman palace cuisine culture are discussed. A detailed literature study has been carried out on the information obtained from the sources written on Turkish cuisine cultureKeywords
Turkish Cuisine, Culture, Historical Development