INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME
(AN ECONOMETRIC STUDY ON THE RELATION OF INCOME AND CONSUMPTION OF IĞDIR UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Mehmet POLAT    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 783-794
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Engel Kanunu bağlamında üniversite öğrencilerinin gelir tüketim ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda 384 öğrenciye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve elde edilen veriler, 9 fonksiyonel model ile test edilmiştir. Harcama kalemlerine ilişkin gelir esneklik değerleri, belirlenen Engel fonksiyonları yardımıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak barınma, gıda, ulaşım, kişisel bakım, eğitim-öğretim, haberleşme-internet ve diğer harcama gruplarının zorunlu, giyim-ayakkabı, sigara-alkol ve sosyo-kültürel harcama gruplarının ise lüks mal olduğu görülmüştür.Keywords
Engel Kanunu, Tüketim Harcamaları, Gelir Esnekliği, Üniversite Öğrencileri.

Abstract

The aim of this study is to examine the income-consumption relationship of university students in the context of the Engel Law. In this direction, a questionnaire was applied to 384 students using face-to-face interviews and the data obtained were tested with 9 functional models. Income elasticity values for expenditure items are calculated with the help of determined Engel functions. As a result, it has been observed that accommodation, food, transportation, personal care, education, communication-internet and other expenditure groups are compulsory goods, while clothing-footwear, cigarette-alcohol and socio-cultural expenditure groups are luxury goods.Keywords
Engel Law, Consumption Expenditures, Income Elasticity, University Students.