INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN YAPI BİLGİSİ II DERSİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ACTIVE LEARNING METHODS USED IN ARCHITECTURAL EDUCATION ON BUILDING CONSTRUCTION II COURSE )

Author : Elif Tuğba YALAZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 942-953
    


Summary

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte çok disiplinli ve işbirlikçi bir hal alan mimarlık mesleğinde gelişmelere uyum sağlayabilme, iletişim kurabilme ve yaşam boyu öğrenme önemli bir hale gelmiştir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra profesyonel yaşantıya kolay uyum sağlayabilmesi açısından bu becerilerin mimarlık eğitim sürecinde kazanılması gerekmektedir. Bu bağlamda gerçek hayata dair durumların ele alındığı ve öğrencilerin aktif biçimde rol aldığı stüdyo dersleri mimarlık eğitiminde kilit bir role sahiptir. Mimari tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olan yapısal tasarım süreci de stüdyo ortamında ele alınmaktadır. Verilen problemlere bağlı olarak öğrencilerin çözüm önerileri geliştirdikleri stüdyo çalışmalarında gerçek hayatın benzetiminin yapılarak bilginin öğrenilmesini sağlayan aktif öğrenme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda Yapı Bilgisi II dersi, öğrencilerin aktif biçimde rol almalarını sağlayan çeşitli öğrenme yöntemlerinden faydalanılarak, yapısal tasarım sürecinin ele alındığı stüdyo çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Çalışma kapsamında Yapı Bilgisi II dersinde kullanılan aktif öğrenme yöntemlerinden probleme dayalı öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve yaparak öğrenme yöntemlerinin, öğrencilerin yapısal tasarım sürecini öğrenmeleri üzerindeki etkileri dersin çıktıları ve yapılan gözlemler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda kullanılan bu üç öğrenme yönteminin yapı bilgisi gibi teknik bir dersi dinleyerek öğrenmeye kıyasla, öğrencilerin gerçek durumlar üzerinden aktif rol almaları sağlanarak bilgiyi derinlemesine öğrenmeleri üzerinde olumlu katkıları olduğu görülmüştür.Keywords
Yapı bilgisi, Probleme dayalı öğrenme, İşbirlikçi öğrenme, Yaparak öğrenme

Abstract

Adapting to the developments, communication and lifelong learning have become important in the architectural profession, which has evolved as a multidisciplinary and collaborative discipline with the developments in the construction sector. These skills should be acquired in the architectural education process so that they may be adapted to professional life easily after graduation. In this context, studio courses that handled real-life situations and the active participation of students have a critical role in architectural education. The constructional/structural design process, which is an integral part of the architectural design practice, is also handled in the studio environment. Active learning methods, which provide knowledge by simulating real-life situations, are used in studio works where students find solutions based on given problems. In this context, the Building Construction II course is carried out as studio works, which include the construction design process; by using various learning methods providing active participation of students. In the scope of this study, the effects of problem-based learning, collaborative learning, and learning by doing methods on students’ constructional/structural design learning process, which are among the active learning methods used in the Building Construction II course are assessed in accordance with the outputs of the course and with visual observation. As a result of the study, it has been observed that these three learning methods have positive contributions to the in-depth learning of knowledge by enabling students to take an active role in real situations, compared to learning by listening to a technical course such as building constructionKeywords
Building construction, Problem based learning, Collaborative learning, Learning by doing