INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAYİ 4.0 UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYEDEKİ SEKTÖRLER AÇISINDAN DETAYLI ANALİZİ
(DETAILED ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS IN TERMS OF SECTORS IN THE WORLD AND TURKEY )

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 795-811
    


Summary

Sanayi 4.0 olarak bilinen Dördüncü Sanayi Devrimi sanayide kullanılan makinelerin evrim geçirerek insan-makine ikileminden makine-makine ikilemine dönüşmesidir. Bu ikilemde insan unsuru sadece makineye algoritma yazan konuma düşmekte, karanlık fabrikalarda üretim süreci akıllı makineler tarafından yapılmaktadır. Sanayi 4.0 Uygulaması ise evrimleşen teknolojinin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu uygulama genellikle sanayileşmiş ülkelerde sıklıkla görülen ama gelişmekte olan ülkelerde ise yeni yeni anlam bulan uygulamalardır. Çalışma nitel araştırma yöntemi olarak bilinen literatür taraması yapılarak dünya düzeyinde kıtalar göz önüne alınarak teknolojiyi uygulayan belli ülkeler tek tek ele alınmış, sonrasında ise Türkiye’deki uygulamalar analiz edilmiştir. Bu çalışma ile Sanayi 4.0 uygulamalarının dünyada ve Türkiye’de ne derece anlaşıldığı bilgisi verilerek sektörlerin bu dönüşüme ne kadar hazır olduğu konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.Keywords
Sanayi 4.0, Sanayi 4.0’ın Teknolojik Bileşenleri, Sanayi 4.0 Uygulamaları, Tekno-Kültür.

Abstract

The Fourth Industrial Revolution, known as Industry 4.0, is the evolution of the machines used in industry from the man-machine dilemma to the machine-machine dilemma. In this dilemma, the human element only falls into the position of writing algorithms to the machine, and in dark factories, the production process is carried out by intelligent machines. Industry 4.0 application refers to the use of evolved technology. This practice is often seen in industrialized countries, but in developing countries, it finds new meaning. The study examined the literature known as the qualitative research method and examined individual countries applying the technology by considering continents at the world level, and then analyzed the applications in Turkey. This study, it is aimed to raise awareness about the extent to which Industry 4.0 applications are understood in the world and in Turkey and how ready the sectors are for this transformationKeywords
Industry 4.0, technological components of Industry 4.0, Industry 4.0 applications, Techno-Culture.