INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DOĞA SPORLARI İLE UĞRAŞAN BİREYLERİN SAKATLIĞA BAĞLI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF INJURY ANXIETY LEVELS OF INDIVIDUALS DEALING WITH OUTDOOR SPORTS )

Author : Burak GÜRER  & Mürsel BİÇER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 823-830
    


Summary

Doğa sporlarının risk içeren sporlar olduğu bilinmektedir. Birçok sporcu doğaya çıktığında değişik riskler ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu risklerden en bilindik olanı yaşanılan sakatlıklarıdır. Sporcuların yaşadıkları bu sakatlanma endişesi birçok etkene bağlı olabilir. Bu araştırmada doğa sporları ile uğraşan bireylerin sakatlığa bağlı kaygı düzeylerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki doğa sporcuları, örneklemini ise rastgele örneklem yöntemi kullanılarak seçilen (399 erkek, 315 kadın) toplam 714 sporcu oluşturmuştur. Araştırma verileri 2018 ve 2019 yılında değişik şehirlerdeki doğa sporları faaliyetlerinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Cassidy (2006) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Özder (2010) tarafından yapılan Spor Sakatlıkları Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiz işleminde tek gruplarda Independent Samples t test ve ikiden fazla grup olan değişkenlerde Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı ortaya koymak için Post Hoc LSD testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yaş ve yapılan doğa sporu türüne göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Dağcılık ve kayak, sakatlanma kaygısının en yüksek olduğu spor türü olarak karşımıza çıkmıştır. 23-26 yaş arası sporcular sakatlanma kaygısını en çok hisseden gruptur. Buna göre sakatlanma kaygısı yapılan doğa sporu türüne farklılık göstermektedir. Sporcuların kendilerini çok zorlayıcı faaliyetlere katılmaması önerilmektedir.Keywords
Doğa sporu, spor sakatlığı, kaygı

Abstract

It is known that outdoor sports are risky sports. Many athletes may face different risks when they go out into nature. The most common of these risks is the injuries experienced. This injury concern experienced by athletes may be due to many factors. This study, it was aimed to reveal the anxiety levels of individuals who are engaged in outdoor sports due to disability. The research population in Turkey outdoor sports athlete, the sample group of the selected using random sampling method (399 male, 315 female) have created a total of 714 athletes. Research data were collected in outdoor sports activities in different cities in 2018 and 2019. The data were collected with the Sports Injuries Evaluation Scale developed by Cassidy (2006) and adapted to Turkish by Özder (2010). In the analysis of the research data, the Independent Samples t-test was used in single groups and the One-way ANOVA test was used for variables with more than two groups. Post Hoc LSD test was used to reveal the difference between groups. As a result of the research, statistically significant results were found according to age and outdoor sports type. Mountaineering and skiing have emerged as the type of sport with the highest injury anxiety. Athletes between the ages of 23-26 are the group that feels the most anxiety about the injury. Accordingly, the anxiety for injury varies according to the type of outdoor sports. It is recommended that athletes do not participate in activities that challenge them too muchKeywords
Outdoor sports, sports injury, anxiety