INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LAKAP ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF NICKNAMES )

Author : Çiğdem ERGÜR  ; Bayram IŞIK; Mehmet ÖZDEMİR & Ahmet ATAMAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 831-840
    


Summary

Lakap, bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan addır. Lakap, asıl ada sonradan eklenen ve kişinin herhangi bir özelliğinden dolayı verilen isimdir. Bu çalışma ile lakapların; insanın psikososyal dünyasının şekillenmesinde son derece önemli görülen ergenlik dönemi içerisinde bulunan lise öğrencileri tarafından nasıl algılandığı, arkadaş ilişkilerini ne ölçüde etkilediği, ders içi faaliyetlerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu konusuna açıklık getirmek amacıyla yapılmıştır. Anket tekniğinin kullanıldığı bir alan araştırması olan çalışma, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Adıyaman il merkezi 6 farklı tür lisede eğitim gören toplam 3263 lise öğrencisinden oluşan evrende tesadüfi 527 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Fakat 47 tanesi geçerli bulunmadığı için araştırma dışında tutulmuştur. Sonuç olarak araştırmanın çalışma grubunu 480 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan 3’ü kişisel bilgileri (cinsiyet, sınıf ve algıladığı akademik başarı) içeren toplam 18 kapalı sorudan oluşan anket formu 2020 yılı aralık ayının ilk üç haftası içinde çevrim içi yöntemle elektronik olarak uygulanmış, toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 22 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Öğrenci, duymaktan çekinmediği, kendisine yakıştırdığı uyumlu hissettiği bir lakabı aldığı zaman daha sosyal bir birey haline gelmektedir. Samimi, kendine yakın hissettiği kişilerce kendisine lakapla hitap edildiği zaman, kendisine güven veren ortamlarda, lakaplardan alınmadığı zamanlarda öğrenci pozitif etkilenmektedir. Duymaktan hoşlanmadığı, kendisini inciten ve kişiliğiyle alakalı olmayan lakaplar ise öğrenci üzerinde olumsuz etki yaratmakta, kişiyi bireysel ve sosyal sorunlara itebilmektedir. Okul rehberlik servisinin sınıf içinde ve okulda diğer öğrencilere sürekli lakap takan ve bu nedenle olumsuzluklar yaşayan öğrencilerle konuşma ortamı sağlanmalıdır.Keywords
Lakap, Lise Öğrencisi, Akademik Başarı, Psikososyal

Abstract

A nickname is a name that is given to a person or a family, separate from their name and derives from a characteristic of that person or family. Nickname is the name that was added to the original name later and given because of any characteristics of the person.

With this study, it was made to clarify how nicknames are perceived by high school students in adolescence, which is considered to be extremely important in shaping the psychosocial world of people, to what extent they affect friendship relations, and what effect they have on in-class activities.

The field study in which the questionnaire technique was used, was conducted with randomly selected 527 high school students in a universe consisting of a total of 3263 in 6 different types of high schools in the 2020-2021 academic year. However, 47 of them were excluded from the study because they were invalid. As a result, the study group of the research consisted of 480 high school students.

The questionnaire form, consisting of 18 closed questions in total, 3 of which included personal information (gender, class, and perceived academic achievement), was applied electronically in the first three weeks of December 2020. SPSS 22 statistical package program was used to analyze the collected data.

A student becomes a more social individual when he/she receives a nickname that he/she does not hesitate to hear, ascribes to him, and feels harmonious. Students are positively affected when they are called by their nickname by people who are sincere and close to them, in environments that give them confidence, at times when they are not offended by the nickname. Nicknames that he/she does not like to hear, that hurt him/her, and that is not related to his/her personality have a negative effect on the student and can push the person to individual and social problems.

The school guidance service should be provided with a conversation environment with students who constantly give nicknames to other students in the classroom and at school and therefore experience negativity.Keywords
Nickname, High School Student, Academic Success, Psychosocial