INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM TEACHERS' BURNOUT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT )

Author : Ahmet ACAR  & Nazım ÇOĞALTAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 888-902
    


Summary

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel desende yapılandırılmış bir araştırmadır. Araştırmanın evreni 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Siirt şehir merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu okullarında görev yapan 526 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş bütün okullara ulaşılarak 369 sınıf öğretmeninin oluşturduğu çalışma grubu ile araştırma sürdürülmüştür. Araştırmada İnce ve Şahin (2015) tarafından uyarlanan “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ve Dağlı, Elçiçek ve Han (2018)  tarafından uyarlanan ” Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin normallik dağılımını belirlemek için basıklık, çarpıklık, ortalama ve medyan değerleri incelenmiş, verilerin normallik ölçütlerini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Araştırma dahilinde güvenirlik analizi, frekans tabloları, bağımsız örneklem t-testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin düşük düzeyde tükenmişlik ve orta düzeyde örgütsel bağlılık yaşadıkları anlaşılmıştır. Fark analizi sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin genel tükenmişlik ve alt boyutlarında yaş, cinsiyet, medeni durum, hizmet yılı ve sınıf mevcuduna  göre anlamlı fark görülmemiştir. Öğretmenlerin genel bağlılık ve alt boyutlarında ise cinsiyet ve hizmet yılına göre anlamlı fark görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin genel tükenmişlik düzeyleri ve genel bağlılık düzeyleri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu  belirlenmiştir.Keywords
Tükenmişlik, Örgütsel Bağlılık, Sınıf Öğretmeni

Abstract

This research is structured in a relational pattern to examine the relationship between the burnout levels and organizational commitment of classroom teachers. The universe of the research consists of 526 classroom teachers working in public schools affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Siirt in the 2019-2020 academic year. In the research, sampling was not taken. By reaching all schools, the research was continued with a working group of 369 classroom teachers. "Maslach Burnout Inventory” by İnce and Şahin (2015)(Organizational Commitment Scale) adapted by Dağlı et al (2018) was used in the study. In the study, kurtosis, skewness, mean and median values were examined to determine the normality distribution of the data, and it was concluded that the data met the normality criteria. SPSS package program was used in the analysis of the data collected within the scope of the research. In the study, reliability analysis, frequency tables, independent sample t-test, ANOVA, correlation and regression analysis were applied. According to the research findings, it was understood that the classroom teachers experienced low burnout and medium organizational commitment. According to the findings of the difference analysis, no significant difference was observed in the general burnout and sub-dimensions of the class teachers according to age, gender, marital status, year of service and class size. There was a significant difference in teachers' overall loyalty and sub-dimensions according to gender and year of service. In addition, it was determined that there was a moderate negative relationship between general burnout levels and general commitment levels of classroom teachers.Keywords
Burnout, Organizational Commitment, Classroom Teacher