INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENÇLERİN HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER: BİR ALAN UYGULAMASI
(THE CRITERIA AFFECTING THE YOUTH’S HOSPITAL CHOICES: A FIELD SURVEY )

Author : Mümtaz KORKUTAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 915-927
    


Summary

Teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak bireylerin sağlık hizmetlerini karşılama durumunda farklı talep ve istekleri ortaya çıkmaktadır. Bu talep ve istekleri karşılama noktasında sağlık hizmetini sunan ve sunulan hizmet farklılığı gün geçtikçe artması bu sektördeki rekabeti de beraberinde getirmektedir. Mevcut rekabet ortamında, hastane yöneticilerin kişilerin hastane seçimini etkileyen kriterlerini önceden fark etmesi yararlarına olacaktır. Bu çalışmada amaç; üniversite öğrencilerinin hastane tercihlerine etki eden faktörleri ortaya çıkarmak, öğrencilerin sağlık hizmeti kullanımında markanın rolünü belirlemek ve markaya önem verme algılarının demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu amaçla Bitlis Eren Üniversitesinde okumakta olan 800 öğrenci üzerinde bir anket uygulaması gerçekleşmiş ve konuyla ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin hastane seçimlerinde çoğunlukla Devlet hastanelerini tercih ettiğini, büyük bir kısmının ise herhangi bir hastane tercihi yapmadığını, duruma göre değişebileceğini belirtmiştir. Ayrıca tercihlerini etkileyen kriterlerin genel anlamda; hekim faktörü, hastanenin kalitesi, hastanenin ulaşılabilirliği ve eş-dost tavsiyelerine önem verdikleri anlaşılmaktadır.Keywords
Hastane Tercihi, Marka Algısı, Sağlıkta Marka, Sağlık Hizmetleri

Abstract

Depending on technological development and changes, different demands and requests arise when individuals meet health services. At the point of meeting these demands and requests, differences in health care are increasing day by day and this situation leads to competition in the sector. In the current competitive environment, it will be in the best interests of hospital managers to recognize the criteria that affect people's choice of hospitals. The aim of this study is to identify the factors affecting the hospital preferences of university students and to determine the role of the brand in the use of health services of students. The study also aims to determine whether the perceptions of importance to the brand differ according to their demographics. For this purpose, a survey was carried out among 800 students studying at Bitlis Eren University and the opinions of the students on the subject were collected. As a result of the research, it can be said that students mostly prefer public hospitals in hospital choices while most of them do not make any hospital preferences. Some expressed that their preferences may vary depending on the situation. In addition, it is clear that the factors which impact their preferences are mainly doctor quality, the quality of the hospital, the accessibility of the hospital and the advices given by relatives-acquaintances.Keywords
Hospital Preference, Brand Perception, Brand in Healthcare, Health Services