INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜRESEL EGEMEN SİSTEMİN BİR ENSTRÜMANI OLARAK NETFLİX
(NETFLIX AS AN INSTRUMENT OF THE GLOBAL SOVEREIGN SYSTEM )

Author : Ali CAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 67
Page : 812-822
    


Summary

Gerek Ana-akım gerekse Eleştirel Kitle İletişim kuramcılarına göre medyanın en önemli işlevlerinden birinin kültür oluşturma işlevi olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda küreselleşen kapitalist sistemin toplumlar üzerindeki ideolojik ve kültürel egemenliğin sağlamasında çok önemli bir rol oynadığı da göz ardı edilemez. Küresel yayın yapan kitle iletişim araçları ve yayın platformlarını küresel egemen sistemin yeni dünya düzeni planının bir parçası olmadığını düşünmek de mümkün değildir. 500 yıldır devam eden zihinsel bir dönüşüm hareketinin -modern/seküler zihniyetin küresel düzeyde egemen olma çabası- çağımızda, dijital ortamlarda geçmiş yüzyılın stratejilerini dönüştürerek ve geliştirerek farklı ve yeni bir toplumsal cinsiyet kültürünü medya içerikleri ile yıkarak ve ikame ederek dayatmaktadır. Netflix kitlelere kapitalist emperyalizmin ideolojik değerlerini özellikle genç kuşakların tüketimine yeni bir dil ve formatta sunmaktadır. Eşcinsellik ve klasik aile yapılarını tartışmaya açan temalarla; her bir dizi ve sinema filminde geleneksel yapıların içinden çarpık cinsellikler çıkararak doğal bir davranışmış gibi masumlaştırmaktadır. Netflix Yeni Dünya Düzeninde sapkın arzuların normalleştirildiği ve her alanda liberalleştirilmiş bir toplumun inşası için küresel gösteri alanı işlevini yerine getirmektedir. Fetişist içeriklerle bir taraftan genç kuşakların ergenlik sorunlarına farklı anlamlar yüklerken diğer taraftan onların sapkın davranışlarını “olağanlaştıran”, “meşruluk” ve “hoşgörü” üretmektedir. Bu çalışmada bazı Netflix dizileri (Filmleri) Eleştirel İletişim Teorileri temelinde çözümlemesi yapılacaktır.Keywords
Netflix, Yeni Dünya Düzeni, Eşcinsellik, Küresel İdeoloji.

Abstract

According to both Mainstream and Critical Mass Communication theorists, it is known that one of the main functions of the media is creating a new culture. In this context, it cannot be ignored that the media plays an important role in ensuring the ideological and cultural dominance of the globalizing capitalist system over societies. It is not possible to think that global broadcasting mass media and broadcasting platforms are not part of the new world order plan of the global dominant system. A mental transformation movement that has been going on for 500 years-the attempt to dominate the modern / secular mentality at the global level-imposes a different and new gender culture by transforming and developing the strategies of the past century in digital environments by destroying and replacing it with media contents. Netflix presents the ideological values of capitalist imperialism to the masses in a new language and format, especially for the consumption of young generations. With themes that open up homosexuality and classical family structures to discussion; In each TV series and movie, he innocents him as a natural behavior by extracting distorted sexualities from traditional structures. Netflix serves in the New World Order as the global showground for the construction of a society in which perverse desires are normalized and liberalized in all areas. On the one hand, it gives different meanings to the adolescent problems of the young generations with fetishist contexts, on the other hand, it produces "legitimacy" and "tolerance" that "normalize" their deviant behaviors. In this study, some Netflix TV series (Movies) will be analyzed on the basis of Critical Communication TheoriesKeywords
Netflix, New World Order, Homosexuality, Global Ideology.