INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE PERCEPTION LEVELS OF EMPLOYEES IN HEALTH INSTITUTIONS IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY )

Author : Şenol YAVUZ  & Berna GÜR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 961-974
    


Summary

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ile yükümlüdür. Sağlık kurumlarında bulunan çalışanlar, görevleri sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenlerine maruz kalmaktadır. Pandemi sürecinden dolayı sağlık çalışanları zor koşullarda çalışmakta ve Covid-19 virüsüne bulaşması sonucu ölümle karşı karşıya gelmektedir. Sağlık kurumlarında çalışanların iş kazası ve meslek hastalığına karşı korumak amacıyla işveren, çalışanlarına iş sağlığı ve hizmetlerini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ortamındaki mevcut tehlike ve riskleri kaynağında analiz ederek proaktif yaklaşımlar göstermelidir. Proaktif yaklaşımlar ancak risk değerlendirmesi ve risk yönetimi ile mümkündür.

Bu çalışma, İstanbul Avrupa yakasındaki farklı sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği algı düzeylerini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışmada veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Çalışanların ankete verdikleri cevaplar “IBM SPSS Statistics 25.0” programı ile analiz edilmiş ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.824 bulunmuştur. α değerinin 0.8< α <1,0 aralığında olması yapılan çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucuna göre çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) algı düzeyinin İSG eğitimine, Covid-19’un bulaşmasına, yaşlarına, mesleklerine, hizmet yılına ve çalışılan birime bağlı olarak değiştiğini, medeni durum, aylık gelir, eğitim düzeyi, cinsiyet, pandemi sürecinde alınan İSG önlemleri, çalıştığı kurum gibi etkenlere bağlı olmadığı sonucu elde edilmiştir. Çalışanların hizmet yılı artışına bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştirKeywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Çalışanları, Algı Düzeyi, İstanbul

Abstract

According to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, employers are obliged to provide their employees with a healthy and safe working environment. Employees in healthcare institutions are exposed to physical, chemical, biological and psychosocial risk factors during their duties. Due to the pandemic process, healthcare professionals work in difficult conditions and face death as a result of the infection with the Covid-19 virus. In order to protect employees in health institutions against work accidents and occupational diseases, the employer is required to provide occupational health and services to their employees. It should show proactive approaches by analyzing the existing dangers and risks in the work environment at their source. Proactive approaches are only possible with risk assessment and risk management. This study was conducted to examine the occupational health and safety perception levels of healthcare professionals working in different healthcare institutions located on the European side of Istanbul. In the study, the data were collected by questionnaire method. The responses of the employees to the questionnaire were analyzed with the program "IBM SPSS Statistics 25.0" and the value of "Cronbach Alpha (?)" was found to be 0.824. The fact that ? value is in the range of 0.8Keywords
Occupational Health and Safety, Healthcare Professionals, Perception Level, Istanbul