INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYELERİNDE DOĞA ALGISI
(THE PERCEPTION OF NATURE ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING PROCESS: STORY WRITING )

Author : Murat KILIÇ  & Elçin KUZUCU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 877-887
    


Summary

Bu araştırma, ilkokulda öğrenim gören dokuz ve on yaş grubundaki öğrenciler tarafından yazılan doğa temalı hikâyelerde, doğaya algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2020-2021 öğretim yılında, Konya ili Selçuklu ilçesinde Cahit Zarifoğlu İlkokuluna devam eden 30 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; öğrencilerin yazdıkları hikâyeler üzerinden inceleme yapılarak nitel araştırma yöntemi kullanılarak betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, hikâyeler analiz edildiğinde çocukların doğayı okul bahçesi, piknik alanları, köy, orman, ırmak kenarı, deniz, göl ve yeşil alanlar olarak ifade ettikleri anlaşılmıştır. Doğayı nesneleştirmeden bir bütün olarak algıladıkları belirlenmiştir. Doğa ve çevre kirliliğinin asıl sebebinin insanlar olduğu, çocukların doğa olarak algıladıkları yerlerde atıklarla mücadele ettiği, doğayı kirleten insanların uyarıldığı hikâyeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Doğa, çevre, doğa algısı, hikâye yazma, uzaktan eğitim

Abstract

This research has been studied for determining nine- and ten-years old students’ perception of nature through their stories written about Nature. The research has been done on 30 students studying at Cahit Zarifoglu Primary School in Selcuklu Konya district. The stories are analyzed by using descriptive analysis through qualitative research techniques.

As a result of the study, the students state nature as the village, picnic area, green fields, forest, seaside, lakeside, lake, and schoolyard. The students perceive nature as a whole. In addition to these results, the students think that humans cause natural and environmental pollution and children challenge with the pollution in their stories.Keywords
nature, natural environment, percetion of nature, story writing, distance education.