INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, UYGULAMALARI, TARİHİ VE YILLARA GÖRE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÖĞRENCİ SAYILARI
(THE HISTORY AND THE APPLICATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN TURKEY, AND STUDENTS TAKING INCLUSIVE EDUCATION BY THE YEAR )

Author : Muhammet Musab GÜMÜŞ  ; Erdal EKDİ; Hanifi ACAR; Mehmet Can DEMİR; Mehmet TARUK; Suat AĞAÇHANLI & Yusuf DEMİR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 68
Page : 903-914
    


Summary

Kaynaştırma eğitiminin temel amacı özel ilgi gerektiren öğrenci ya da çocukların akranlarıyla beraber eğitim görmesine imkân sağlamaktır. Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyleri toplumdan ayırmadan, ayrıştırmadan ve çocukların birbirini dışlamadan birbirini olduğu gibi kabul etmeleri açısından oldukça önemlidir. Böylece çocuklar yaşıtlarıyla paylaşımda bulunmanın yanı sıra konuşma, öğrenme ve benzeri pek çok temel beceri ile birlikte hedeflenen kazanımları yapmış olur. Kaynaştırma eğitimi ile özel gereksinimli öğrenciler için fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır. Bu çalışmamızda kaynaştırma eğitiminin tanımı, uygulamaları, önemi, tarihçesi ve ülkemizde kaynaştırma eğitimi gören son on sekiz yılın ilköğretim (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul) ile Ortaöğretim (Lise) öğrenci sayılarına değinilmiştir. Ayrıca kaynaştırma eğitiminin temelini oluşturan destek eğitim odası ile bireysel eğitim programına da yer verilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin tanımına yer verilerek, özel gereksinimli öğrencilerin kimler olduğuna da değinilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kaynaştırma eğitiminin değerlendirilmesi de amaçlanmış olup; yazılı, basılı ve görsel kaynakların incelenmesini gerektirdiğinden yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin analiz işlemi veri analiz tekniklerinden olan betimsel analizin kullanılmasıyla yapılmıştır. Ayrıca sonuç bölümünde ülkemizdeki kaynaştırma eğitiminin durumuna kısaca değinilmiştir. Bu çalışmanın kaynaştırma eğitimi hakkında okul yöneticileri, öğretmenler ve aileler için bilgilendirici bir çalışma olması amaçlanarak hazırlanmıştır.Keywords
Özel Gereksinimli Öğrenciler, Kaynaştırma Eğitimi, Destek Odası, Bireysel Eğitim Programı

Abstract

The main purpose of inclusive education is to enable students or children who require special attention to be educated with their peers. Inclusive education is very important for children to accept each other as they are, without separating and segregating individuals with special needs from society and without excluding each other. Thus, in addition to sharing with their peers, children achieve the targeted gains with many basic skills such as speaking, learning, and so on. Equality of opportunity will be provided for students with special needs with inclusive education. In this study, the definition, applications, importance, history of Inclusive Education, and the number of primaries (Pre-school, Primary, Secondary) and Secondary Education (High School) students in the last eighteen years of inclusive education in our country are discussed. In addition, the support education room, which forms the basis of inclusive education, and the individual education program are also included. By including the definition of students with special needs, who are the students with special needs was also mentioned. In this study, the evaluation of Inclusive Education in Turkey from the Republican era to the present is intended and the document analysis was used as a method since it requires the examination of written, printed, and visual sources. The data analysis process was done by using descriptive analysis, one of the data analysis techniques. In addition, the situation of inclusive education in our country is briefly mentioned in the conclusion section. This study has been prepared with the aim of being an informative study on inclusive education for school administrators, teachers, and familiesKeywords
Students with Special Needs, Inclusive Education, Support Room, Individual Education Program