INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ETKİN BİR İÇ DENETİM MODELLEMESİ
(MODELLING FOR EFFECTIVE INTERNAL AUDITING )

Author : Volkan GÖKCE    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1670-1676
588    472


Summary

Kamu kurumlarının risk yönetiminin belirlenmesi, iç kontrol sisteminde güvenlik ve güvenirliğinin sağlanması, şeffaf ve hesap verebilirlik anlayışıyla denetlenebilmesi, kamu çıkarının gözetilmesi vb. açıdan bilişim sistemleri denetimi son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Türkiye’de iç ve dış denetime tabi tutulan kamu kurumlarında, bilişim sistemleri denetiminin yapılması zorunlu olmasına rağmen, henüz bir kaç uygulama haricinde bu denetim yapılamamaktadır. Bilişim Sistemleri Denetim Rehberlerinde, yapılacak denetimlerde manuel bir denetim yöntemi öngörülmekte, kullanılan İçDen yazılımı ise dijital verilerin denetlenip sorgulanması ve ilişkilendirilip sonuçlandırılması gibi uygulamaları içermediği için oldukça sığ kalmaktadır. Ayrıca ilgili literatürde bilişim sistemleri denetimi daha çok şirketler ve bankalar özelinde ele alınmakla birlikte, kamu kurumlarında kullanılabilirliğini konu edinen çalışmalara rastlanılmamıştır. Makale, bu bağlamda, kamu kurumlarında iç denetim kapsamında yapılması zorunlu olan Bilişim Sistemleri denetiminde, Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (CAATT) kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymayı ve bunun mevcut iç denetim uygulamalarında ve Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında nerede ve ne şekilde kullanılması gerektiğini “algoritmik tasarım” olarak tarif eden öneri model geliştirmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Bilişim Sistemleri Denetimi, CAATT, İç denetim, Kamu Kurumları, Model

Abstract

In recent years, the auditing of information systems has become very important in terms of determining the risk management of public institutions, ensuring security and reliability in the internal control system, being able to audit with transparency and accountability, observing the public interest, etc. Although the public institutions subject to internal and external auditing in Turkey are obliged to carry out the auditing of the information systems, this audit has not yet been done except a few applications. In the Guidance on Information Systems Auditing, a manual audit method is foreseen in the audits to be carried out; the İçDen software used is rather shallow because it does not include applications such as checking and querying digital data and associating and finalizing it. Moreover, in the related literature, auditing of information systems is mostly handled in companies and banks; but no studies have been found about their usability in public institutions. In this context, the article aims to demonstrate the necessity of using Computer Assisted Audit Techniques (CAATT) in the auditing of Information Systems which is obligatory to be performed within the scope of internal audit in public institutions, and to develop a proposal model that defines as "algorithmic design" where and how it should be used within existing internal audit practices and the Public Integrated Data Center Project.Keywords
Information Systems Auditing, CAATT, Internal Audit, Public Institutions, Model