INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PARENTING STYLES, SOCIAL RESPONSIBILITY AND THEIR RELATIONSHIP TO ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG YEMENI HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
(PARENTING STYLES, SOCIAL RESPONSIBILITY AND THEIR RELATIONSHIP TO ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG YEMENI HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY )

Author : Ahmed G. A. GAWAS    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1307-1315
    


Summary

Bu çalışma, lise öğrencilerinin ebeveynlik stilleri, sosyal sorumluluk ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Türkiye’de eğitim gören 147 Yemenli lise öğrencisine Ebeveyn Otoritesi Anketi ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği uygulanmış olup, öğrencilerin not ortalamaları kullanılmıştır. Sonuçlar, ebeveynlik tarzlarının otoriteleri arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymakla beraber, ebeveynleri otoriter tarz sergileyen çocukların sosyal sorumlulukları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Şaşırtıcı bir şekilde sonuçlar, akademik başarı ile hem ebeveynlik tarzları hem de sosyal sorumluluklar arasında herhangi bir ilişki olduğunu göstermemektedir. Sonuçların, cinsiyet ve okul türü arasında otoriter stil ve sosyal sorumluluk üzerinde bir etkileşim etkisi olduğunu göstermesinin yanı sıra, kardeş sayısı veya ebeveynlerin eğitim düzeyi ebeveynlik stilleri ve sosyal sorumluluklar konusunda hiçbir farklılık göstermemektedir.Keywords
Ebeveynlik stilleri, sosyal sorumluluk, akademik başarı, Yemenli lise öğrencileri.

Abstract

The present study aims to examine the relationship between parenting styles, social responsibility, and academic achievement of high school students. 147 Yemeni high school students studying in Turkey participated in this study. Parental Authority Questionnaire (PAQ), Social Responsibility Scale, and grade point average (GPA) of participants were used. The results show that there is a negative correlation between the authoritarian and authoritative parenting styles, as well as a positive correlation between the authoritative style by parents towards children and the social responsibility of children. Surprisingly, the outcomes do not indicate any relationship between academic achievement and both parenting styles and social responsibility. Also, results illustrate that there is an interaction effect between gender and type of school on the authoritative style and social responsibility. Nonetheless, they show no differences in parenting styles and social responsibility due to the number of siblings or the education level of parentsKeywords
parenting styles, social responsibility, academic achievement, Yemeni high school students