INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADIN İSTİHDAMININ DEMOGRAFİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME SÜRECİNE YANSIMALARI
(DEMOGRAPHICS OF FEMALE EMPLOYMENT IN THE TURKISH ECONOMY LABOR MARKET AND ITS EFFECTS ON THE PROCESS OF ECONOMIC GROWTH )

Author : Rabia Aktaş ŞENKARDEŞLER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1093-1102
    


Summary

Türkiye işgücü piyasası üzerinden şekillenen yapısal eksik istihdam sorununun en önemli aktörlerinden biri kadınların işgücüne katılımıdır. Dolayısı ile kadınların işgücü piyasasına katılım sürecine dair geliştirilecek çeşitli politika önerileri hem Türkiye ekonomisi işgücü piyasasının etkinliği hem de istihdam girdisi üzerinden toplam faktör verimliliği sayesinde iktisadi büyüme istikrarına çok önemli katkılar sunacaktır. Bu çalışmanın amacı kadının çalışma hayatına katılımını engelleyen faktörleri ortaya koymak ve bu faktörlerin iktisadi büyüme sürecine etkilerini açıklamaktır. Bu amaçla öncelikle kadının toplumsal rolü ve cinsiyet eşitsizliği konusu ele alınmış ardından Türkiye’de kadın istihdamının demografisi anlatılmıştır. Kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisine ait teorik çerçeve sunulurken literatürde bulunan çalışmalara da yer verilmiştir. Yapılan araştırmada devletin kadın istihdamını teşvik edecek bir dizi politikalar geliştirdiği fakat bu politikaların bazılarının uygulamada etkinliğinin olmadığı, bazılarının ise beklenenin tam aksi sonuç doğurduğu tespit edilmiştir.Keywords
Cinsiyet Eşitsizliği, Kadın İstihdamı, İktisadi Büyüme

Abstract

One of the most important actors of the structural underemployment problem shaped by the Turkish labor market is the participation of women in the labor force. Therefore, various policy suggestions to be developed regarding the participation of women in the labor market will contribute significantly to the stability of economic growth thanks to the efficiency of the labor market in the Turkish economy and total factor productivity through employment input.

The aim of this study is to reveal the factors that prevent female participation in working life and to explain the effects of these factors on the economic growth process. For this purpose, firstly the social role of women and gender inequality were discussed and then the demography of female employment in Turkey was explained. While presenting the theoretical framework of the relationship between female employment and economic growth, studies in the literature are also included. In the research, it has been determined that the state has developed a series of policies to promote female employment, but some of these policies are not effective in practice, and some of them have produced results contrary to expectations.Keywords
Gender Inequality, Women's Employment, Economic Growth