INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İÇ GÖÇ VE KIRSAL GENÇLİK: TOROS DAĞ KÖYLERİ ÖRNEĞİ
(INNER MIGRATION AND RURAL YOUTH: EXAMPLE OF TAURUS MOUNTAIN VILLAGES )

Author : Abdurrahman BOYRAZ  & Müge KANTAR DAVRAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1130-1138
    


Summary

Bu çalışmada temel olarak, köyde yaşayan gençlerin kente göç etme eğilimleri ile nedenlerini ortaya koymak; gençleri köylerde tutabilecek ve kırsal alanlarda kalkınmayı sağlayacak öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, kente göç etmiş gençlerin/ailelerin beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı da incelenmiştir. Araştırmanın ana materyalini Adana ili Toros dağ köylerinde yaşayan kırsal gençlerle yapılan bireysel görüşmeler ve bu köylerden kentte göç etmiş gençlerle ve ailelerle yapılan odak grup görüşmeleri yoluyla elde edilen birincil veriler oluşturmuştur. Bu çalışmada gençlerin %77,5’nin kırdan kente göç etme eğiliminde oldukları saptanmıştır. Araştırmanın en önemli bulgusu, kırdan kente göçün devam edeceği ve genç nüfusun köyde düzenli gelir kazanımı durumunda bile köyde yaşamak yerine kenti tercih etmeleri olarak saptanmıştır.Keywords
Kırsal gençlik, Kırdan kente göç, Toros Dağ Köyleri, Adana

Abstract

This study, it is aimed to reveal the tendency of migration of young people living in the village and the reasons for this migration, to provide suggestions that could keep young people in villages and ensure development in rural areas. The study also examines to what extent the expectations of young people/families who migrated to the city were met.

The main material of the study was composed of primary data obtained through individual interviews with rural youth living in Taurus mountain villages in Adana province and focus group interviews with young people and families who migrated from these villages. In this study, it was determined that 77.5% of the youth tend to migrate from rural to urban. The most important finding of the study is that migration from rural to urban will continue and the young population prefers the instead of living in the village in case of income earning.Keywords
Rural Youth, Rural to Urban Migration, Taurus Mountain Villages, Adana