INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MOBBING PERCEPTION OF TEACHERS AND ACADEMICIANS IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS AT PUBLIC SCHOOLS AND UNIVERSITIES
(MOBBING PERCEPTION OF TEACHERS AND ACADEMICIANS IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS AT PUBLIC SCHOOLS AND UNIVERSITIES )

Author : Muhsin Kürşat TÜRKER    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1051-1065
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki akademisyenler ve öğretmenlerin mobbing algılarının yapılan anket ile ölçülmesidir. Çalışmanın sonuçları Türkiye’de kamuda çalışan öğretmen ve akademisyenlere gönderilen anket formunda elde edilmiştir. Örneklem 1477 katılımcıdan elde edilen cevaplardan oluşmuştur. Geniş çerçeveden bakıldığında mobbinge maruz kalma türleri, öğretmenlerin ve akademisyenlerin cinsiyet ve mesleki açıdan mobbing algıları arasındaki farklara dair kanıtlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Böylece üniversitelerin ve okulların bağlı oldukları kamu ve örgütsel otoriteler mobbingin önlenmesi için neler yapılması gerektiği konusunda karar verebilecek, bu bilgi sayesinde mobbingi önlemeye yönelik nasıl ilkeler ve politik kararların alınması ve oluşturulması gerektiği belirlenebilecektir. Bu çalışmadan bir takım sonuçlar elde edilmiştir. İlk olarak bütün örneklem içerisinde mesleki ve cinsiyet bakımından algı farklılıkları ortaya koyulmuştur. İkinci olarak aynı meslek grubundaki katılımcıların cinsiyet bakımından mobbinge dair algılarındaki farklılıklar belirtilmiştir. Son olarak da aynı cinsiyetteki katılımcıların farklı meslek grupları bakımından mobbing algıları ortaya koyulmuştur.Keywords
Mobbing, Akademisyen, Öğretmen, Kamu Okulları, Üniversite

Abstract

The aim of this study is about determining the mobbing perceptions of teachers and academicians in Turkey by a survey applied all around the country. The results were acquired from the questionnaire forms that sent teachers and academicians who have been working at public schools and universities in Turkey. The sample consisted of 1477 participants. Viewed from a wide perspective, it was aimed to provide information about exposing types of mobbing, pieces of evidence about differences between genders and occupations by determining mobbing perception of teachers and academicians. Therefore, public and organizational authorities in schools and universities can decide what they must do for preventing mobbing and, how they must generate or form policies and political decisions about preventing mobbing by this information. There was some information acquired through the results of this study. The first information acquired is perception differences of occupations and genders about mobbing in the whole research group. The second one is perception differences for genders about mobbing in same occupational group and finally perception differences of occupations about mobbing in a same-gender groupKeywords
Mobbing, Academician, Teacher, Public School, University