INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

LİDERİN ALGILANAN YASAL VE ZORLAYICI GÜCÜNÜN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(THE EFFECTS OF LEADER’S PERCEIVED LEGITIMATE AND COERCIVE POWER ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A STUDY ON PRIVATE SECTOR EMPLOYEES )

Author : Zeynep ÇOLAK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1227-1239
    


Summary

Bir kişinin diğer bir kişiyi istediği yönde etkileyerek o kişi üzerinde istediği değişimleri yapabilmesi ile ilişkili olan liderin gücü, çalışanların örgütsel performansı üzerinde önemli bir belirleyicidir. Bu çalışmada algılanan zorlayıcı güç ve yasal gücün örgütsel performansa etkileri ile medeni durum, çocuk sahipliği durumu ve gelir düzeyinin moderatör rolü incelenmiştir. Araştırmada İstanbul Ataşehir’de ikamet eden özel sektör çalışanlarından 427 çalışana anket uygulanmıştır. Veriler SPSS-21 programı ile analiz edilmiş ve yasal gücün örgütsel performansı pozitif etkilerken, zorlayıcı gücün ise örgütsel performansı negatif etkilediğini sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ilave olarak medeni durum, çocuk sahipliği durumu ve gelir düzeyinin ılımlaştırıcı etkilerinin var olduğu belirlenmiştir.Keywords
Liderin gücü, yasal güç, zorlayıcı güç

Abstract

The power of the leader, which is related to the ability of a person to influence another person in the way they want and make the changes they want on that person, is an important determinant on the organizational performance of employees, In the study, the effects of the leader’s legitimate and coercive power on the organizational performance and the moderating effects of age marital status, child ownership, and income level were examined. In the study, a questionnaire form was applied to 427 private-sector employees in Istanbul Ataşehir. The data were analyzed with the SPSS-21 program and it was concluded that while legitimate power positively affected organizational performance, coercive power negatively affected organizational performance. Besides these findings, it was determined that marital status, child ownership, and income level have moderating effectsKeywords
Leader’s power, legitimate power, coercive power