INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SİYASİ COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BAYKAL - AMUR DEMİRYOLU GÜZERGÂHI
(BAYKAL - AMUR RAILWAY ROUTE FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY )

Author : Emin ATASOY  & Evren ATIŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 993-1021
    


Summary

Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı (BADG) ile Trans-Sibirya Demiryolu (TSD) Rusya’yı Büyük Okyanus kıyılarına erişimini sağlayan en önemli iki ana ulaşım eksenini oluşturduğundan, Rusya için jeostrateji, jeopolitik ve ekonomik açıdan son derece önemlidir. BADG’nın toplam uzunluğu 4287 km. olup dünyanın en uzun ve en çok tartışılan demiryolu hatlarından biridir. İrkutsk Oblastında yer alan Tayşet kentinde başlayan bu demiryolu hattı Büyük Okyanus kıyılarında yer alan Sovetskaya Gavan limanında son bulmaktadır. Demiryolu güzergâhının deprem riski yüksek olan bir bölgede yer alması, çok yüksek ve engebeli arazilerden, derin akarsu vadilerinden ve sürekli donmuş topraklara sahip arazilerden geçmesi inşaat maliyetlerinin korkunç yüksek derecede artmasına neden olmuştur. Tüm inşaat aşamalarında yaklaşık 2 milyon kişinin görev aldığı BADG 1938 yılında başlatılmış ve 2003 yılında tamamlanmıştır. Böylece, demiryolu yapımı ve zorlu inşaat çalışmaları yaklaşık 65 yıl sürmüştür. Korkunç paralar ve büyük yatırımlar yutan bu projenin maliyeti 2015 yılındaki hesaplamalara göre 52 milyar doları aşmıştır. BADG hem iktisadi hem jeopolitik hem ulaşım hem savunma hem de turizm önemi olan çok boyutlu ve çok işlevli bir projedir. Rusya ulusal ekonomisi için, BADG Pasifik ülkelerine açılan bir ticaret ve kazanç kapısı olması bakımından stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir.

Bu çalışmada Dünyanın en pahalı ve en zorlu inşaat projelerden biri olan BADG’ın tarihsel gelişimi, inşaat aşamaları ve bu projenin avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Ulaşım coğrafyası ve siyasi coğrafya merkezli bu makalede hem Sovyet hem de Postsovyet döneminde bir yandan BADG’ın iktisadi önemi ve işlevi diğer yandan da inşaat çalışmalarının özellikleri ve zorlukları irdelenmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde yapılan büyük inşaat projeleri ve BADG ile ilgili bilimsel araştırmalarının ülkemizde yok denecek kadar az olması bu çalışmanın kaleme alınmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSCB dönemindeki mega projelerle ve Rusya’daki demiryolu ulaşımı ile ilgili bu çalışmanın ülkemizde önemli bir yayın boşluğunu doldurması beklenmektedir.Keywords
Rusya, Demiryolu Ulaşımı, SSCB

Abstract

Since the Baikal-Amur Railway Route (BADG) and the Trans-Siberian Railway (TSD) constitute the two main transportation axes that enable Russia to access the shores of the Pacific Ocean, they are extremely important for Russia in terms of geostrategic, geopolitical and economic aspects. The total length of the BADG is 4287 km and it is one of the longest and most controversial railway lines in the world. This railway line, which starts in the city of Tayset in the Irkutsk Oblast, ends at Sovetskaya Gavan port located on the shores of the Pacific Ocean. The fact that the railway route is located in an area with high earthquake risk and passes through very high and rugged terrains, deep river valleys and lands with perpetually frozen soils has caused an extremely high increase in construction costs.

The BADG, in which approximately 2 million people took part in all the construction stages, was started in 1938 and was completed in 2003. Therefore, the construction of the railway and the formidable construction work took about 65 years. The cost of this project, which scooped an astronomical amount of money and huge investments, exceeded $ 52 billion according to 2015 estimations. BADG is a multidimensional and multifunctional project that has economic, geopolitical, transportation, defense and tourism significance. BADG has strategic and economic importance for the Russian national economy as it is a trade and capital gateway to the Pacific countries. In this study, the historical development of the BADG, which is one of the most expensive and formidable construction projects in the world, as well as the advantages and disadvantages of this project have been addressed. This article focuses on the transportation geography and political geography, the economic importance and function of BADG in both the Soviet and Post-Soviet periods, on the one hand, and the characteristics and difficulties of construction works, on the other hand, have been examined.

The fact that there are almost no scientific studies on the grand construction projects and the BADG during the USSR period in our country is one of the most important reasons for this study. It is expected that this study on mega projects in the USSR period and railway transportation in Russia will fill an important scientific publication gap in our country.Keywords
Russia, Railway Transport, USSR