INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖZ YETERLİLİK ALGISI İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF TEACHERS’ ATTITUDES ABOUT THE USE OF SMARTBOARD TO THE PERCEPTION OF COMPUTER AND INTERNET SELF-EFFICIENCY )

Author : Şeyma ERSÖZ KILINÇ  & Mustafa MENEKAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1291-1298
    


Summary

Bu araştırmada öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına ilişkin tutumlarının bilgisayar ve internet öz yeterlilik algısı ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca akıllı tahta kullanımına ilişkin tutum ve bilgisayar ve internet özyeterlilik algısının yaşa ve mesleki kıdeme göre değişkenliği incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yaşlarının arttıkça bilgisayar ve internet öz yeterlilik algılarının düştüğü, ayrıca akıllı tahtaya yönelik tutumlarının da olumsuz hale geldiği görülmüştür. Ek olarak, bilgisayar ve internet öz yeterlilik algısı ile akıllı tahta kullanımına ilişkin tutumlar arasında pozitif ve zayıf bir ilişki söz konusudur. Araştırma sonucunda 45 yaş üzerindeki öğretmenlere bilgisayar ve internet öz yeterlilik algısını artırabilecek hizmet içi eğitimler verilmesi önerilmiştir. Bu yolla akıllı tahtaya yönelik tutumlarının da olumlu hale getirilebileceği düşünülmektedir.Keywords
Akıllı tahta,bilgisayar öz yeterlilik, internet öz yeterlilik.

Abstract

This study, it was aimed to reveal the relationship between teachers' attitudes towards the use of smart boards and their perception of computer and internet self-efficacy. In addition, the attitude towards the use of smart boards and the variability of computer and internet self-efficacy perception by age and professional seniority were examined. As a result of the research, it was seen that as the age of the teachers increased, their computer and internet self-efficacy perceptions decreased, and their attitudes towards the smartboard also became negative. In addition, there is a positive and weak relationship between computer and internet self-efficacy perceptions and attitudes towards using smartboards. As a result of the research, it was suggested to provide in-service training to teachers over the age of 45 that can increase computer and internet self-efficacy perception. In this way, it is thought that their attitudes towards the smartboard can also be made positive.Keywords
Interactive whiteboard, computer self-efficacy, internet self-efficacy.