INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGERS ABOUT THE ROLES OF THE SCHOOL MANAGERS ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHERS DURING THE COVID-19 OUTBREAK PROCESS )

Author : Erol ÖNAN  & Mustafa MENEKAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1299-1306
    


Summary

Öğretmenlik mesleği, gelecek nesillerin yetiştirilmesi bağlamında en kutsal mesleklerden biridir. Ancak Covid-19 süreci, eğitimin paydaşları olan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri fiziki olarak birbirinden ayırmıştır. Bu da eğitimin verimliliği konusunda endişeleri doğurmuş, öğretmenlerin böylesi bir süreçte öğrencilerine nasıl daha fazla faydalı olabilecekleri konusunu araştırmalarına neden olmuştur. Öğrencilerine faydalı olmak isteği, öğretmenler için en temel güdülerdendir. Öğretmenlerin öğrencilerine daha faydalı olabilmesi ise güncel teknikleri ve yöntemleri öğrenip uygulamasından geçmektedir. Bu da öğretmenlerin mesleki gelişimi ile mümkündür. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ise yalnızca kendilerinin çabasını değil aynı zamanda yöneticilerinin de desteğini gerektirmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde okul yöneticilerinin rolünü nasıl algıladıkları incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin mesleki gelişiminde okul yöneticilerinin rolü konusunda kararsız kaldıkları, Covid-19 sürecinin de bu görüşlerini etkilemediği görülmüştür. Buradan hareketle öğretmenlerin öğrencilerine daha fazla faydalı olabilmek güdüsü ile hareket ederek okul yöneticilerinin tavrına bakmaksızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmeleri gerektiği önerilmiştir.Keywords
Okul Yöneticileri, Öğretmen, İnsan Kaynakları, Kariyer Gelişimi, Mesleki Gelişim.

Abstract

The teaching profession is one of the most sacred professions in the context of raising future generations. However, the Covid-19 process physically separated school administrators, teachers and students, who are the stakeholders of education. This raised concerns about the efficiency of education and led teachers to investigate how they could be more beneficial to their students in such a process. The desire to be useful to their students is one of the main motives for teachers. Teachers can learn and apply current techniques and methods to be more beneficial to their students. This is possible with the professional development of teachers. Professional development of teachers requires not only their own efforts but also the support of their administrators. In this context, how teachers perceive the role of school administrators in their professional development was examined in this study. As a result of the research, it was observed that teachers were indecisive about the role of school administrators in their professional development, and the Covid-19 process did not affect their views. From this point of view, it was suggested that teachers should develop themselves professionally, regardless of the attitude of school administrators, acting with the motive of being more beneficial to their students.Keywords
School Administrators, Teacher, Human Resources, Career Development, Professional Development.