INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF TEACHERS' VIEWS ABOUT THE STUDY SKILLS OF INCLUSION/INTEGRATION STUDENTS )

Author : Mihriban SÖNMEZ  & Emine ERATAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1323-1334
    


Summary

Bu araştırmanın genel amacı, ilkokul öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin ders çalışma becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni, veri toplama yöntemi olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğiyle elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya, sınıflarında kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi bulunan 6’sı kadın ve 3’ü erkek olmak üzere toplam 9 sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sonucunda kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin planlı ders çalışma ve ödevler konularında aile ve öğretmen desteğine ihtiyaç duydukları, desteğin sağlanamadığı durumlarda planlı ders çalışmadıkları, ödevlerini yapmadıkları, ders içinde verilen görevleri zamanında yapmadıkları, dersi dinleme ve not alma konusunda bağımsız olarak hareket edemedikleri, ders malzemelerini düzenli bir şekilde kullanmadıkları fakat ilgilerini çeken konularda aktif olarak derse katıldıkları ve derslere zamanında geldikleri bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Özel gereksinimli birey, kaynaştırma/bütünleştirme, ders çalışma becerileri, görüşme.

Abstract

The general purpose of this study is to determine primary school teachers' views on mainstreaming/integration students' study skills. In this study, the case study design which is one of the qualitative research methods, and, the semi-structured interview technique was used as the data collection method. The data obtained through the interview technique were analyzed with the descriptive analysis approach. A total of 9 classroom teachers, 6 female, and 3 male, who have mainstreaming/integration students in their classes, participated in the study voluntarily. As a result of the research it was found that, mainstreaming/integration students need family and teacher support on planned study and homework, do not study in a planned course in cases where support is not provided, do not do their homework, do not do the tasks given in the class on time, do not act independently in listening to the lesson and taking notes, do not use the course materials regularly, but participate actively in subjects that interest them and came to the lessons on timeKeywords
Individual with special needs, mainstreaming/integration, study skills, interview.