INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MEHMET EMİN YURDAKUL'UN ŞİİRLERİNİN KANONLAŞMIŞ DEĞERLER BAKIMINDAN ESAS ALINARAK İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF MEHMET EMIN YURDAKUL’S POEMS BASED ON CANONIZED VALUES )

Author : Vasfiye ÇALIŞKAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1316-1322
    


Summary

Bu makalede “Türk Şairi” olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden seçilen örneklerden hareketle milliyetçi edebiyat kanonunun değerlendirilmesi yapılarak şiir diliyle oluşturulmak istenen milli bakış açısının incelenmesi hedeflenmektedir. Millî benliği bulmak adına önem kazanan eserlerin millet olma bilincine yarar sağlamak amaçlı geliştirdiği şuurun dışa aktarım aracı olarak görülen edebî türlerden biri olan şiirin toplumsal ontolojik güveninin özgün doğası ile fark ettirilen tarihsel devamlılığın ifade ediliş biçimi konu edinilerek açıklanmaya çalışılır. Siyasal ve coğrafi değişikliğin toplumun genelinde oluşturmuş olduğu kriz anlarının etkisinin azaltılmasına yönelik hem öğretici hem de pragmatik bir anlayışla geliştirilmek istenen kanonun başat etkileşimsel çevreye yapmış olduğu katkılara değinilerek milletin öz değerlerinin şiir diliyle muhatabının zihinsel donanımına sesleniş tarzından söz edilir. Şiirin milli kimliğin anlatımına yönelik sağladığı ön anlamanın sosyal konuların işleniş tarzındaki yorumlama biçimiyle oluşturulmak istenen yerel bir duygudaşlığın gereklilikleri dile getirilir.Keywords
Şiirde Kanonlaşma, Milli Edebiyat Kanonu, Edebiyatta Kanon, Yerlileştirme

Abstract

This article, based on the poems of Mehmet Emin Yurdakul, known as the “Turkish Poet”, is aimed to evaluate the nationalist literary canon and examine the national perspective that is desired to be formed with the language of poetry. Poetry, which is one of the literary genres, is seen as the means of exportation of consciousness developed in order to be explained by referring to the expression of historical continuity, which is realized with the original nature of social ontological trust. The necessity of local empathy is expressed through the aesthetic interpretation of the way can otic social issues are handled by the foresight that poetry provides for the expression of national identity. It is stated that it aimed to develop a language aimed at reducing the moments of crisisKeywords
Canonization in Poetry, National Literary Canon, Canon in Literature, Indigenization.