INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NEF’İ’NİN ŞİİRLERİNDE ADALET VASIFLANDIRMALARI
(JUSTICE QUALIFICATIONS IN NEF’Î'S POEMS )

Author : Filiz KALYON    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1335-1343
    


Summary

Divan edebiyatının yüzyıllar açısından değerlendirilmesi yapıldığında XVII. yüzyıl şiiri gerek muheteva bakımından gerekse de bu devir içerisinde eserler vermiş sanatçılar açısından farklılık arz etmektedir. Bu yüzyılın önemli şairleri yaşadıkları dönemin içtimai ve siyasi yapısı dâhil birçok konuyu ele alınışları ile tanınmaktadır. Dönem şairlerinden biri olan Nef’i de kendine münhasır özellikleriyle diğer şairlerden ayrılan bir yapıya sahiptir. Divan edebiyatının en önemli hiciv ve kaside şairi olarak bilinen Nef’i’nin bu özelliği, şiirlerinde ele aldığı konu kadar sivri dilinden de ileri gelmektedir. Nef’i’nin hayatına mal olmuş bu yönü zaman zaman tam aksi yönünde hareket bulmuştur. Şairin birçok devlet adamına sunmuş olduğu kaside ve bu kasidelerin bir bölümü olan methiyelerde kullandığı övgü ifadeleri onun kaside ustalığındaki bir başka yönüdür. Nef’i’nin şiirlerinde devlet adamlarına yönelik ele aldığı unsurlardan biri olan adalet, şair tarafından farklı ifadelerle vasıflandırılmıştır. Bu vasıflandırmaların şairin bikr-i manadaki ustalığı göz önünde bulundurulduğunda onun bu hususa ne kadar önem vermiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda Nef’i’nin devlet adamlarına hitaben yazdığı şiirlerde kullanmış olduğu adalet vasıflandırmaları tespit edilmiş olup bu vasıflandırmaların edebi sanatlarla yoğrulduğunda nasıl bir tabloyla sunulduğu sergilenmiştir.Keywords
Osmanlı edebiyatı, Türk şiiri, Nef’î, adalet

Abstract

When the divan literature is evaluated in terms of centuries, 17th-century poetry differs both in terms of content and in terms of the artists who produced works in this period. The important poets of this century are known for their handling of many issues, including the social and political structure of the period in which they lived. One of the poets of the period, Nef, has a structure that differs from other poets with its unique features. This feature of Nef, known as the most important satire and ode poet of Divan literature, comes from his sharp language as much as the subject he deals with in his poems. This aspect of Nef's life, which has taken over his life, has sometimes moved in the opposite direction. The poet's ode to many statesmen and the praise expressions he uses in the eulogy, which is a part of these odes, is another aspect of his mastery of ode. Justice, which is one of the elements that Nef has dealt with in his poems for statesmen, has been characterized by different expressions by the poet. Considering the mastery of these qualifications in the bikr-i meaning of the poet, it becomes clear how much importance he attached to this issue. In our study, the qualifications of justice that Nef had used in his poems addressed to statesmen were determined, and it was exhibited how these qualifications were presented with literary artsKeywords
Ottoman literature, Turkish poetry, Nef'i, justice