INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICE PERCEPTIONS OF MEDICAL REPRESENTATIVES OPERATING IN THE PHARMACEUTICAL PROMOTION INDUSTRY
(İLAÇ TANITIM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TIBBİ MÜMESSİLLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA ALGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Şenol YAVUZ  & Berna GÜR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1373-1384
    


Summary

İlaç sektörü üretim ve ticaret kapasitesi ile ekonominin en kritik sektörlerinden birisidir. Birçok ülke aracılığı ile de desteklenen endüstri alanı haline gelmiştir. Bütçe olarak yüksek rakamlı çalışmalar bulunmakta ve patentler alınmaktadır. İlaç pazarında ürünün satışını yapan tıbbi mümessiller, yeni ürünün tanıtımında ve piyasaya sürülmesi aşamasında faaliyete geçmesi ile ilaç satışında büyük etkileri vardır. İlaç sektöründe satışı yükselten ana faktör, tıbbi mümessillerin yetenekleri ve iletişimdeki güven dayanaklı diyaloglar sağlamasıdır. Bundan dolayı tıbbi mümessillerde iş alanındaki güven tatminin yüksek düzeyde olması ilacın lansmanını sağlaması bakımından önemlidir. Tıbbi mümessillerin ilaç tanıtımı ve işini yapması sırasında işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması gerekmektedir. Tıbbi mümesssiller, işin yürütümü sırasında stres, mobbing, iş kaygısı, kotayı doldurma, birçok hastane ve doktor ziyaretleri sırasında çeşitli risk etmenlerine maruz kalmaktadır.

Bu çalışmada, ilaç tanıtım sektöründe faaliyet gösteren tıbbi mümessillerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik algı düzeylerinin bağlı olduğu etkenleri incelemeye çalıştık. Tıbbı mümesillere anket uygulaması yaparak ankete verilen cevaplar “IBM SPSS Statistics 25.0” programı ile analiz edilmiş ve “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.784 bulunmuştur. α değerinin 0.6< α <0,8 aralığında olması çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma katılan mümesillerin erkek, 30-39 yaş aralığında, evli, lisans mezunu, ilaç sektöründe çalışan, büyük çoğunluğu temel İSG eğitimi almış olanların çoğunlukta olduğunu belirledik. İSG uygulamala algılarının hizmet yılı artışına bağlı olarak işten ayrılma isteğine bağlı olduğunu, cinsiyet, medeni durum, aylık geliri gibi etkenlere bağlı olmadığını belirledik. Tıbbı mümesillerin en çok piskososyal ve biyolojik risk etmenlerine maruz kaldığını ve zor bir meslek olduğunu tespit ettik.Keywords
Tıbbi mümessiller, İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Uygulamaları, İstanbul

Abstract

The pharmaceutical industry is one of the most critical sectors of the economy with its production and trade capacity. It has become an industrial area supported by many countries. There are high-number studies on a budget and patents are obtained. Medical representatives who sell the product in the pharmaceutical market have a great influence on the sale of medicine with their activation in the promotion and launch of the new product. The main factor in increasing sales in the pharmaceutical industry is the capabilities of the medical representatives and their ability to provide trust-based dialogues in communication. Therefore, being a high level of trust satisfaction in medical representatives in the field of work is important in terms of ensuring the launch of the drug. Occupational health and safety services must be provided by the employer during the promotion of medicines and the work of medical representatives. During the execution of the work, medical representatives are exposed to various risk factors such as stress, mobbing, work anxiety, filling the quota, and many hospital and doctor visits.

In this study, we tried to examine the factors that depend on the perception levels of medical representatives operating in the pharmaceutical promotion sector towards occupational health and safety practices. By applying a questionnaire to medical representatives, the answers given to the questionnaire were analyzed with the program "IBM SPSS Statistics 25.0" and the value of "Cronbach Alpha (α)" was found to be 0.784. The fact that the α value is in the range of 0.6 <α <0.8 indicates that the study is reliable. We determined that the representatives who participated in the study were male, between the ages of 30-39, married, bachelor's degree, working in the pharmaceutical industry, and the vast majority of them had basic OHS training. We determined that their practice perception of OHS depends on the desire to leave employment due to the increase in the service period, and not on factors such as gender, marital status, and monthly income. We determined that medical representatives are mostly exposed to psychosocial and biological risk factors and that it is a difficult professionKeywords
Medical representatives, Occupational Health and Safety, OHS Practices, İstanbul