INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

REKLAMLARDA KORKU VE TİKSİNTİ ÇEKİCİLİĞİNİN KULLANIMI REXONA “SARI LEKELERE SON” REKLAM FİLM ANALİZİ
(THE USE OF FEAR AND DISGUSTING ATTRACTIVENESS IN ADVERTISEMENTS REXONA “END TO YELLOW STAINS" ADVERTISING FILM ANALYSIS )

Author : Hülya UGUR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1356-1364
    


Summary

Reklam, tüketicilerle iletişim kurmanın en etkili yollarındandır. Özellikle rekabet çağında tüketicilere ulaşmak için kullanılan önemli bir pazarlama iletişim aracı olarak görülmektedir. Günümüzde tüketicilerin dikkatini çekmek, gittikçe artan rekabet ve sunulan mesajlar nedeniyle oldukça zordur. Dolayısıyla markalar reklam çalışmalarında pozitif veya negatif duygu çekicilik unsurlarından yararlanmaktadırlar. Pek çok tüketicinin satın alma kararları duygusaldır ve bir marka hakkındaki duyguları, markanın özellikleriyle ilgili bilgiden daha önemli olabilmektedir. Bu bağlamda reklam çalışmalarında ağırlıklı olarak coşku, cinsellik, mizah gibi pozitif duygu çekicilik unsurları kullanılmaktadır. Ancak reklamlar bazen bu duygusal tepkiyi uyandırmak için korku, tiksinti gibi negatif duygu çekiciliklerini de kullanmaktadır. Böylece reklamlarda sunulan negatif durumu, tehdidi ortadan kaldırmak için tüketicilerden ürünü satın aldırmaya yönelik adımlar atılması beklenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada negatif duygu çekicilik unsurlarından korku ve tiksinti çekiciliği kavramları incelenmiş ve ardından hem korku hem de tiksinti çekiciliğinin bir arada kullanıldığı Rexona “Sarı Lekelere Son” reklam filmi analiz edilmiştir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştırKeywords
Anahtar Kelimeler: Reklamda Tiksinti Çekiciliği, Reklamda Korku Çekiciliği, Reklam Analizi

Abstract

Advertising is one of the most effective ways to communicate with consumers. It is seen as an important marketing tool to reach consumers especially in the age of competition. Nowadays, it’s very difficult to attract consumers’ attention, due to increasing competition and the messages presented. Therefore, brands benefit from elements of positive or negative sensitivity in advertising works. Many consumers' buying decisions are emotional and their feelings about a brand can be more important than information about the brand's features. Ads sometimes use negative emotion attractions such as fear, disgust to awaken this emotional reaction. Thus, steps are expected to be taken to buy the product to eliminate the negative situation in an advertisement. In this context, the concepts of fear and disgust attraction were analyzed, and then Rexona's "End To Yellow Stains" commercial film, where both fear and disgust are used together. Content analysis was used as a research method in the studyKeywords
Keywords: Disgusting Attraction in Advertising, Fear Attraction in Advertising, Advertising Analysis