INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SELÇUK PALAS (AUGUSTUS) OTELİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEKÂNSAL DEĞİŞİMLER VE MÜDAHALELER
(REVALORIZATION OF THE SELCUK PALAS (AUGUSTUS) HOTEL: SPATIAL CHANGES AND INTERVENTIONS )

Author : Neslihan YANAR  & Dicle AYDIN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 72
Page : 1609-1621
    


Summary

Bu çalışma, profesyonel futbol taraftarının stadyuma katılma ve katılmama nedenlerini ölçmek için geçerli ve güvenilir ölçümler yapılabilen bir ölçme aracının geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel tarama modelinde hazırlanmıştır. Çalışmada birinci ölçek deneme grubu 76 kişiye pilot çalışma yapılarak ölçeğin genel güvenilirlik Cronbach Alpha derecesi 0,70 üzerinde bulunmuştur. Çalışmada ikinci ölçek deneme grubu 1237 kişiye uygulanarak güvenilirlik analizi sonucunda bulunan iç tutarlılık oranı, ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için gerekli alt sınır olan (α=0,70) oranının üstünde bulunmuştur. Çalışmada, örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett’s Küresellik testlerine bakılmıştır. Ölçek lisanslı SPSS 16 paket programı kullanılarak açımlayıcı faktör analizi ve araştırma verilerinin analizinde AMOS 23 paket programından yararlanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizine göre, 30 maddelik Stadyuma Katılma ve Katılmama Nedenleri Ölçeği (SKKNÖ) 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin, stadyuma katılma nedenleri kısmında; “Rekreasyon Faaliyeti Fırsatı” (4 madde), “Stadyum Atmosferi” (4 madde) ve “Kişisel Rahatlama Fırsatı” (3 madde) olarak oluşmaktayken, stadyuma katılmama nedenleri kısmında; “Olumsuz Ergonomik Çevre” (8 madde) ve “Etik Olmayan Durumlar” (3 madde) şeklinde oluşmaktadır. Sonuç olarak, Stadyuma Katılma ve Katılmama Nedenleri Ölçeği’nin (SKKNÖ) geçerlilik ve güvenirlilik kanıtları değerlendirildiğinde, başka çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilirKeywords
Selçuk Palas (Augustus) Oteli, Konya, Otel, Yeniden Kullanım, Yeniden Değerlendirme

Abstract

The aim of this study was to develop a measurement tool that can make valid and reliable measurements to measure the reasons for professional football fans to participate and non-participate in the stadium. The study was prepared in a descriptive scanning model. The test group of 76 people made a survey on the first scale of the overall degree of reliability Cronbach through the pilot-scale study was above 0.70. In the study, the second scale was applied to 1237 people in the experimental group and the internal consistency rate found as a result of the reliability analysis was found to be above the lower limit (α = 0.70) required for the scale to be considered reliable. In the study, Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's Sphericity tests were examined for the suitability of the sample size to factoring. The scale was used for exploratory factor analysis using the licensed SPSS 16 package program and confirmatory factor analysis was made using the AMOS 23 package program in the analysis of the research data. According to the exploratory factor analysis, the 30-item Stadium Participation and Non-Participation Reason Scale (SPNPRS) consists of 5 sub-dimensions. The scale was prepared in a 5-point Likert type. The scale of the reasons for participating in the stadium; While “Recreation Activity Opportunity” (4 items), “Stadium Atmosphere” (4 items), and “Personal Relaxation Opportunity” (3 items), in the reasons for non-participating in the stadium; It consists of "Negative Ergonomic Environment" (8 items) and "Unethical Situations" (3 items). As a result, when the validity and reliability evidence of the Stadium Participation and the Reasons for Not Participating Scale (SPNPRS) is evaluated, it can be said that it is a valid and reliable measurement tool that can be used in other studiesKeywords
Selcuk Palace (Augustus) Hotel, Konya, Hotel, Re-use, Revalorization