INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ETKİLER
(THE EFFECTS OF CULTURAL VALUES ON THE INSTITUTIONALIZATION PROCESS OF FAMILY COMPANY )

Author : Hakan YAZICI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 74
Page : 2447-2461
    


Summary

Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçlerinde aile dahili ve yerel kültürel öğelerinde rolü aile şirketlerinin incelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Aile şirketlerinde bu süreçlerin nasıl ilerlediği, kültürel öğelerin ne tür bir etki gösterdiği bu çalışmada incelenecektir. Bu araştırmanın en önemli amacı aile işletmelerinde kurumsallaşma süreçlerini incelemek ve bu süreçlere kültürel öğelerin etkisini ortaya çıkarmaktan ibarettir. Kurumsallaşmayı engelleyen öğelerin belirlenmesi, kültürel öğelerin bu öğeler içerisinde ne tür bir yerde olduğunu ortaya çıkarmak diğer amacımızdır. Bu araştırmada Aile İşletmelerinde kurumsallaşma ve kültürel öğelerin kurumsallaşmaya etkisi konusunda yapılan çalışmaları incelemek ve sonuca varmak için içerik analizi yöntemi kullanılacaktır. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır. Aile şirketleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelenecek ve içerik analiz edilecektir. Yapılan çalışma betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışma örneklem üzerindeki ya da ulaşılabilinen durumlarda evrenin tamamına göre verilen bir durumu aydınlatmak, değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür araştırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır. Bu araştırmalarda incelenen olayın özellikleri, şartları bozulmadan, inceleme yapılan ortamda herhangi bir değişiklik yapmadan araştırmalar yürütüldüğü için araştırmacılar tarafından genelde tercih edilmektedirKeywords
Aile İşletmeleri, Kurumsallaşma, Kültürel Değerler

Abstract

Its role in family and local cultural elements in institutionalization processes in family businesses has an important place in the examination of family businesses. How these processes progress in family businesses and what kind of impact cultural elements have will be examined in this study. The most important purpose of this research is to examine the institutionalization processes in family businesses and to reveal the effects of cultural elements on these processes. Our other purpose is to determine the elements that prevent institutionalization and to reveal the place of cultural elements in these elements. In this research, the content analysis method will be used to examine the studies on institutionalization in Family Businesses and the effect of cultural elements on institutionalization and to reach conclusions. Content analysis is a scientific approach that allows for objective and systematic examination of verbal, written, and other materials. Studies on family businesses will be examined and the content will be analyzed. The study is a descriptive study. The descriptive study is carried out in order to illuminate a situation given on the sample or in the cases available to the whole universe, to make evaluations, and to reveal possible relationships between events. The main purpose of such studies is to describe and explain the situation under study in detail. It is generally preferred by researchers because the research is carried out without changing the characteristics and conditions of the event examined in these studies and without making any changes in the environmentKeywords
Family Businesses, Institutionalization, Cultural Values