INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETMELERDE LİDERLİK TARZININ ÖRGÜTSEL PERFORMANS ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AZERBAYCAN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANISATIONAL PERFORMANCE PERCEPTION: A RESEARCH IN AZERBAIJAN TELECOMMUNICATION SECTOR )

Author : Bahadur RZAYEV    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1488-1497
    


Summary

Liderlik tarzının örgütsel performans algısı üzerindeki etkisi birçok araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Modern yönetimde, liderlik tarzının önemine dair bir farkındalık, çalışanları etkileme olasılıklarının anlaşılması büyük pratik önem taşımaktadır. Bu, liderlik tarzı fenomenini incelemenin önemini açıklamaktadır. Bu çalışmanın amacı, liderlik tarzının Azerbaycan'daki telekomünikasyon şirketlerindeki örgütsel performans algısına etkisini incelemektir. Çalışmanın en önemli amacı liderlik tarzı, örgütsel performans algısı kavramlarını ortaya koymak ve liderlik tarzlarının örgütsel performans algısına etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın evrenini Azerbaycan’da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise Azerbaycan`da bulunan Azercell, Bakcell ve Nar şirketleridir. Liderlik tarzlarına yönelik sorular Clark’ın “Liderlik Tarzı Ölçeği”nden yola çıkarak Türkçeye çevrilmiş ve katılımcılara sunulmuştur. Ankete dahil olan sorular katılımcının demografik özellikleri ve yöneticilerin liderlik tarzlarına yönelik yargıların bulunduğu iki kısımdan ve toplam olarak 34 sorudan oluşmaktadır. Örgütsel performans algısına yönelik sorular ise Ulusal Bilim Vakfı tarafından 1991 yılında kurulmuş Ulusal Kuruluşlar Anketinin Genel Sosyal Anket modülünden yaralanarak tasarlanmıştır ve toplam 11 sorudan oluşmaktadır.Keywords
Liderlik, Örgütsel Performans Algısı, Azerbaycan Telekomunikasyon Şirketleri

Abstract

The effect of leadership style on organizational performance perception has always been evaluated by several researchers. In modern management, an awareness of the importance of leadership style and understanding the possibilities to influence employees is of great practical importance. This explains the importance of studying the leadership style phenomenon. The aim of this study is to examine the effect of leadership style on organizational performance perception in telecommunications companies in Azerbaijan. The most important aim of the study is to reveal the concepts of leadership style, organizational performance perception and reveal the effect of leadership styles on organizational performance perception. The universe of this study consists of telecommunication companies operating in Azerbaijan. The sample of the study is Azercell, Bakcell, and Nar companies in Azerbaijan. Questions related to leadership styles were translated into Turkish based on Clark's ’Leadership Style Scale ve and presented to the participants. The questionnaire consisted of two parts which included judgments about the demographic characteristics of the participant and the leadership styles of the managers and consisted of 34 questions in total. The questions related to organizational performance were designed by utilizing the General Social Questionnaire module of the National Organizations Survey which was established by the National Science Foundation in 1991 and consists of 11 questions in total.Keywords
Leadership, Organisational Performance Perception, Azerbaijan Telecommunication Companies