INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANA HABER BÜLTEN JENERİKLERİ ÖZELİNDE İZLEYİCİ ALGISI OLUŞUMUNDA GÖRSEL İMGELER
(VISUAL IMAGES FOR VIEWER PERCEPTION FOR MAIN NEWS BULLETIN GENERICS )

Author : Hakan ALP  ; Hasan YAMAN & Kenan SUBAŞI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1365-1372
    


Summary

Televizyon programları başlamadan önce yayınlanan ve programı tanıtıcı görev üstlenen kısa hareketli grafikler “jenerik” olarak adlandırılır. Televizyon programları için tasarlanan jeneriklerin (title sequence, into, opener veya bumper) temel öğeleri; renk tasarımı, hareket tasarımı, tipografi, video kullanımı, fotoğraf kullanımı (haritalar, dijital saat görselleri, çizgiler, şekilleri vb.) ve ses kullanımıdır. Makalemiz kapsamında Kanal D, Star Tv, Show Tv, Fox Tv ve Trt 1 kanallarının ana haber bültenlerinin jenerikleri yukarıda sayılan öğeler ışığında analiz edilecektir. Çalışma kapsamındaki amaç, analiz edilen ana haber bülten jeneriklerinin üretim süreci ve paylaşımı sırasında hangi görsel ve işitsel öğelerin, imgelerin kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu çalışmanın önemi, hedef kitle olan televizyon izleyicilerinin algısının kullanılan enstrümanlar ile nasıl oluşturulduğunun ve yönlendirildiğinin ortaya konulmasıdır.Keywords
Televizyon Jeneriği, Haberler, Hareketli Grafik, Renk

Abstract

Short motion graphics that serve as an introductory role before programming television programs are called "opener". Basic information of openers (title sequence, intro, or bumper) for television programs; color design, motion design, typography, the use of video, the use of photography (maps, digital clock, rectangle, etc.), and the use of sound. Within the scope of our article, the generics of the Main News bulletins of Kanal D, Star Tv, Show Tv, Fox Tv, and Trt 1 channels will be analyzed in the light of the above-mentioned items. The purpose of the study is to reveal which visual and audio elements and images are used during the production process and sharing of the analyzed Main News bulletin generics. The importance of this study is to reveal how the perception of the television audience, which is the target audience, is formed and guided by the instruments used.Keywords
Television Opener, News, Motion Graphics, Color