INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE KİPAŞ KÂĞIT FABRİKASINDA BİR UYGULAMA
(BARRIERS OF GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IMPLEMENTATION: AN APPLICATION IN KIPAŞ PAPER FACTORY )

Author : Alaaddin KOSKA  ; Nusret GÖKSU & Mehri Banu SÜNBÜL  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6
Page : 142-156
3174    2029


Summary

Gerek imalat gerekse de hizmet üreten işletme olsun günümüzde işletmeler çevresel konulara odaklanmaktadırlar. İşletmeler artık çevreye olan olumsuz etkilerini yeşil düşünceyle değerlendirmekte ve çevresel faaliyetlere tedarik zincirine yeşil kavramını uyarlayarak başlamaktadırlar. Fakat işletmeler bu faaliyetleri gerçekleştirirken bir takım engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulaması önündeki bu engellerin belirlenmesidir. Çalışma Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında AHP yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Problemin karar hiyerarşisi oluşturulurken finans, katılım ve destek, teknoloji, bilgi ve dış kaynak olmak üzere beş ana kriter ve bu kriterler ile ilintili yirmi altı alt kriter kullanılmıştır. Belirlenen engeller önem derecelerine göre sıralanmış ve duyarlılık analizi ile öncelik sıralamasının güvenilirliği teyit edilmiştir. Yapılan analizler ile ulaşılan genel sonuç finans, teknoloji, bilgi ve dış kaynak faktörleri arasından işletmenin yeşil tedarik zinciri uygulamaların engel çıkarabilecek en önemli faktör dış kaynaktır. Çalışma Türkçe tedarik zinciri yazınında kağıt sektöründe belirlenen engeller açısından ilk olma özelliği taşımaktadır.Keywords
Analitik Hiyerarşi Süreci, Kağıt Fabrikası, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Abstract

Both manufacturing and service company focus on environmental issues. Businesses are evaluating their negative effects on the environment through green thinking and they start their activities by adopting the green concept. But businesses are facing a number of obstacles when performing these activities. The aim of this study is determination these barriers on front of green supply chain implementation. This study was carried out by using the AHP in a paper factory in Kahramanmaras. Five main criteria; finance, participation and support, technology, information and outsourcing and twenty-six sub-criteria associated with main criterias were used by creating decision hierarchy of problem. Identified barriers are listed according to severity rating and the reliability of order of precedence has been confirmed by means of sensitivity analysis. The general conclusion reached by the analyzes is that the outsourcing is the most important barrier between finance, technology, participation and supporting, outsourcing, information in according to analyzes. This study is the first in terms of barriers identified in the paper industry in the literature of Turkish supply chainKeywords
Analytical Hierarchy Process, Green Supply Chain Management, Paper factory