INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALFA KUŞAĞIYLA BİRLİKTE DEĞİŞEN OYUN ALGISI: DİJİTAL OYUNCAKLAR VE EKRAN BAĞIMLILIĞI
(GAME PERCEPTION CHANGING WITH GENERATION ALPHA: DIGITAL TOYS AND SCREEN ADDICTION )

Author : Meltem GÜZEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 70
Page : 1344-1355
    


Summary

Kuşak kuramı, benzer dönemlerde dünyaya gelen bireylerin birbirine yakın kişilik özelliği taşıyacağı varsayımına dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde, kuşakların belirlenmesinde tarihi olaylar rol oynamaktayken yaşanan bu çağda iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişmeler etkili olmaktadır.

Bilgi ve teknoloji çağında her alanda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimler insanların kişilik özellikleri, gündelik yaşamları, tercihleri, alışkanlıkları üzerinde etkili olmaktadır. Bu da kuşaklar arası farklılıkları artırmaktadır.

Literatürde son kuşak olarak kabul edilen Alfa kuşağı, tamamı 21. yüzyılda dünyaya gelen bireylerden oluşmaktadır ve teknolojik gelişmelerin hayatlarının tüm alanları üzerinde etkili olduğu bir dönemi yaşamaktadır.

Henüz çocukluk dönemini yaşamakta olan Alfa kuşağının gündelik yaşamı iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere göre belirlenmektedir. Yaşamlarının her alanında yapay zeka ürünlerinin yer aldığı bu neslin iletişim kurma, oyun oynama biçimleri de dijital teknolojilere göre şekillenmektedir.

Çalışmada, günlerinin önemli bir bölümünü ekrana maruz kalarak geçiren Alfa kuşağının, oyun anlayışının ve oynadıkları oyuncakların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, Alfa kuşağında yer alan çocukları olan annelerle nitel bir araştırma tekniği olan odak grup görüşmesi yapılarak sonuçlar betimsel bir yaklaşımla analiz edilmektedir.

Araştırma sonunda elde edilen veriler, Alfa kuşağının çocukluk döneminde oynadıkları oyunların ve oyuncak seçimlerinin önceki kuşaklardan daha farklı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Alfa Kuşağı, Ekran bağımlılığı

Abstract

The generation theory is based on the assumption that individuals born in similar periods will have similar personality traits. While historical events played a role in the determination of generations in the past, the changes in communication technologies in this age are effective.

In the age of information and technology, there is a rapid change in every field. These changes are effective on people's personality traits, daily lives, preferences, and habits. This also increases the differences between generations.

The Generation Alpha, which is considered to be the last generation in the literature, consists of individuals who were born in the 21st century and live in a period when technological developments are effective in all areas of their lives.

The daily life of Generation Alpha, which is still in its childhood, is determined according to the developments in communication technologies. The communication and gameplay styles of this generation, which include artificial intelligence products in all areas of their lives, are also shaped by digital technologies.

The study, it is aimed to determine the understanding of the game and the toys of Generation Alpha, who spend a significant part of their days being exposed to the screen.

For this purpose, a qualitative research technique focus group interview is held with mothers who have children in Generation Alpha, and the results are analyzed with a descriptive approach.

The data obtained at the end of the research reveal that the games and toy choices played by Generation Alpha during their childhood are different from the previous generationsKeywords
Generation Alpha, Screen addiction