INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AZERBAYCAN’IN HAVA İSTİHBARATI: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SÜRECİ
(AZERBAIJAN'S AIR INTELLIGENCE: THE SECOND KARABAKH WAR PROCESS )

Author : Farhad HUSEYNOV    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 71
Page : 1463-1473
    


Summary

Birinci Karabağ Savaşı’ndan farklı olarak İkinci Karabağ Savaşı sürecinde istihbarat araçlarının aktif şekilde kullanılması savaşın gidişatını ciddi şekilde etkilemiştir. Özellikle hava istihbaratının büyük kapsamda kullanılması, istihbarat ve savaş açısından ciddi önemler arz etmiştir. Bu çalışmada Azerbaycan özelinde, hava istihbaratının önemi, başarısı ve başarısızlıkları araştırılmıştır. Bunun için askeri araştırmalardan, akademik çalışmalardan faydalanılmıştır. Nitel araştırma temelli bir çalışmadır. Tarih ve askerî dehaların çalışmalarının analizi yapılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada istihbaratın en önemli kolu olan hava istihbaratı analiz edilmiştir. Daha sonra hava istihbaratının tarihi incelenmiştir. Çalışmada hava istihbaratının tarihi arka planı oluşturularak, hava istihbaratının evrimi analiz edilmiştir. Araştırmada kurumsal basılmış çalışmalardan, dijital platformlarda yayınlanmış dergi ve makalelerden faydalanılmıştır. Çalışmada üç temel tarihi konu baz alınmıştır. Bunlar Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’dır. Karşılaştırma, Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen Birinci ve İkinci Dağlık Karabağ Savaşı çerçevesinde yapılmıştırKeywords
İstihbarat, Savaş, Askeri Operasyonlar, Askeri Teknoloji, Hava İstihbarat Analizi

Abstract

Unlike the First Karabakh War, the active use of intelligence tools during the Second Karabakh War seriously affected the course of the war.  Especially the large-scale use of air intelligence has been of great importance in terms of intelligence and warfare. In this study, the importance, success, and failures of air intelligence in Azerbaijan were investigated. For this research military investigations and academic researches have been used. It is a qualitative research-based study. This study was accomplished by analyzing the work of historical and military geniuses. Air intelligence, which is the most important branch of intelligence, was analyzed in the study. Afterward, the history of air intelligence was studied. In the study, the historical background of air intelligence was established and the evolution of air intelligence was analyzed. In the researches: institutional printed studies, journals, and articles published on digital platforms were used. The study is based on three basic historical events. These are the First and Second World Wars and the Second Nagorno-Karabakh War. Comparison: It was made within the framework of the First and Second Nagorno-Karabakh War between Azerbaijan and ArmeniaKeywords
Intelligence, Warfare, Military Operations, Military Technology, Air Intelligence Analysis